SCUSD Niamtxiv Daim Ntawv Ntsuam Xyuas
Daim ntawv ntsuam xyuas no yog ib lub sijhawm rau koj los muab kev pab rau lub tsev kawm ntawv no los ntawm qhia koj txoj kev xav licas rau. Koj txoj kev xav yog ib qho tseem ceeb, thiab lub tsev kawm ntawv txaus siab xav hnov txog tias koj xav licas.

Tshwj xeeb tiag yog peb txaus siab rau koj cov kev xav txog ntawm lub tsev kawm ntawv txoj kev los mus txhawb nqa kev kawm ntawv zoo thiab kev noj qab nyob zoo ntawm txhua tus tub/ntxhais kawm ntawv tsis hais haiv neeg licas, haiv neeg twg, muaj kev kawm tsis tau ntawv los yog xiam oob qhab, lossis muaj lwm yam yam ntxwv.

Yog hais tias koj muaj ntau tshaj ib tug menyuam kawm ntawv nyob rau lub tsev kawm ntawv no, thov ua ib daig ntawv ntsuam xyuas rau txhua txhua tus menyuam.

Teb tag nrho cov lus nug raws li koj kev paub nyob rau ntawm lub tsev kawm ntawv no xwb. Nco ntsoov, peb ua tsaug rau koj cov kev xav ncaj ncees.

Tsis txhob sau koj lub npe rau ntawm daim ntawv ntsuam xyuas no. Tsis muaj ib tug neeg twg yuav paub tau tias tus neeg teb daim ntawv ntsuam xyuas no yog leej twg. Koj cov lus teb yuav tsis pub lwm tus paub thiab hais qhia rau lwm tus.


Thov pib los ntawm xaiv lub npe tsev kawm ntawv uas koj tus menyuam mus kawm los ntawm cov kev xaiv uas muaj nyob hauv qab no: *
Seb koj pom zoo lossis tsis pom zoo licas nrog rau cov lus hais txog koj txoj kev paub nyob rau lub tsev kawm ntawv no nyob rau lub xyoo no? *
Tsis pom zoo hlo
Tsis pom zoo
Pom zoo
Pom zoo heev
Lub tsev kawm ntawv muab kev qhia ntawv zoo tshaj plaws rau kuv tus menyuam.
Lub tsev kawm ntawv muaj kev cia siab loj rau tag nrho cov tub/ntxhais kawm ntawv.
Kuv muaj kev tos txais zoo mus koom nyob rau hauv lub tsev kawm ntawv no.
Lub tsev kawm ntawv cov neeg ua haujlwm hwm kuv.
Lub tsev kawm ntawv cov neeg ua haujlwm saib kuv qhov kev txhawj xeeb muaj nuj nqis.
Lub tsev kawm ntawv cov neeg ua haujlwm tos txais kuv cov tswv yim zoo.
Lub tsev kawm ntawv cov neeg ua haujlwm teb kuv cov kev xav tau kev pab raws sijhawm.
Lub tsev kawm ntawv cov neeg ua haujlwm muab kev pab zoo heev.
Kuv tus menyuam qhov keeb kwm (haiv neeg, kev ntseeg, kev muaj thiab pluag) muaj nuj nqis nyob rau ntawm lub tsev kawm ntawv no.
Lub tsev kawm ntawv no qhia meej meej rau cov tub/ntxhais kawm ntawv tias yuav tshwm dabtsi yog thaum lawv ua dhau tsev kawm ntawv cov cai.
Nyob rau ntawm lub tsev kawm ntawv no, txoj kev qhuab qhia ncaj ncees.
Kuv tus menyuam muaj kev nyab xeeb nyob hauv lub zej zos ib puas ncig ntawm lub tsev kawm ntawv.
Kuv tus menyuam muaj kev nyab xeeb nyob hauv lub tsev kawm ntawv cov chaw.
Kuv yog ib tug…. *
Koj tus menyuam puas kawm nyob rau ib qho ntawm cov kev kawm no? (Khij tas nrho cov uas muaj). *
Required
Koj tus menyuam kawm ntawv tau pes tsawg xyoo nyob rau koog tsev kawm ntawv no lawm? *
Koj yog haiv neeg licas lossis haiv neeg twg? *
Submit
This form was created inside of Sacramento City Unified School District. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms