Пријавување за Гаранција за млади 2019 / Aplikimi për Garancën për të Rinjtë 2019
Доколку сте младо лице (15-29) години и во моментот не сте вработени и не сте во процес на образование или обука, имате можност да станете дел од Гаранцијата за млади и имате шанса да се вклучите во некоја од активните мерки на Агенција за вработување.

Во рамките на Гаранцијата млади има и теренски работници коишто на терен информираат за Гаранцијата за млади и им даваат поддршка на младите лица да се активираат на пазарот на труд.
Теренските работници работат на терен во општините во Североисточен регион, Полошки регион, Југозападен регион како и во одделните општини Шуто Оризари, Гази Баба и Струмица.

Доколку и вие припаѓате во некоја од овие одделни општини или општините во рамки на трите региони, пријавете се на оваа google форма и ќе бидете контактирани од теренските работници коишто ќе ве информираат подетално за Гаранцијата за млади и за тоа како да се вклучите во истата.

Nëse ju jeni një person i ri (15-29) vjet dhe për momentin nuk jeni i punësuar dhe nuk jeni në shkollë apo trajnim, ju keni mundësinë për t'u bërë pjesë e Garancisë për të Rinjtë dhe të shfrytëzoni një nga masat aktive të agjensionit për punësim.

Në kuadër të Garancionit për të Rinjë ka punëtorë në terren të cilët informojnë për Garancën për të Rinjtë dhe japin mbështetje për të rinjtë që të jenë aktiv në tregun e punës.
Punëtorët në terren janë duke punuar në komunitetet e rajonit Verilindor, rajonit të Pollogut, rajonit Jugperëndimor, si dhe në komunat individuale Shuto Orizarë, Gazi Babë dhe Strumicë.

Nëse ju i përkisni njërës nga këto komuna individuale apo komunat brenda tre rajoneve, aplikoni nëpërmjet kësaj google form dhe ju do të kontaktoheni nga punëtorët në terren të cilët do ju informojnë në lidhje me Garancinë për të Rinjtë dhe si të përfshiheni në të.

Име и презиме / Emri dhe mbiemri *
Your answer
Возраст (години) / Mosha (vite) *
Your answer
Општина од којашто потекнувате / Komuna nga e keni origjinën *
Your answer
Статус (Вработен / Невработен) / Statusi (i punësuar / i papunë) *
Your answer
Дали сте пријавени во Агенција за вработување? / A jeni regjistruar në Agjensionin për Punësim? *
Your answer
Телефон / Telefon *
Your answer
Email / Email *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service