งานประชุมเสวนาวิชาการ หัวข้อ "The Roles of Academic Institutions in Global Health"
Mahidol University Global Health - MUGH เป็นหน่วยงานที่ประสานระหว่างคณะและสถาบันต่างๆ ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ มุ่งเน้นความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านการสร้าง จัดการและสื่อสารความรู้
(2) ด้านการพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร องค์กร และเครือข่าย
(3) ด้านการสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพโลก

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโลกได้อย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “The Roles of Academic Institutions in Global Health” ในวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 8.30 – 12.30 น. ณ ห้องภัทรมหาราชการุณย์ ชั้น ๕ อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วัตถุประสงค์ของงานประชุม
1. เพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านสุขภาพโลกให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมบทบาทและความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกคณะในการมีบทบาททางด้านสุขภาพโลก
3. เพื่อเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพโลกให้กว้างยิ่งขึ้น

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม นักวิชาการจากทุกคณะในมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลจากหน่วยงานภายนอกที่มีความสนใจ รวมทั้งสิ้นประมาณ 200 คน


กำหนดการประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง “The Roles of Academic Institutions in Global Health”
ณ ห้องภัทรมหาราชการุณย์ ชั้น ๕ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม 2561 เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
จัดโดย กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (Mahidol University Global Health – MUGH)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


๐๘.๐๐-๐๘.๔๕ ลงทะเบียน

๐๘.๔๕-๐๙.๐๐ พิธีเปิดประชุม โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

๐๙.๐๐- ๐๙.๓๐ Introduction to Global Health

โดย นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล

๐๙.๓๐-๑๒.๓๐ เสวนาเรื่อง “The Roles of Academic Institutions in Global Health” โดย

นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านต่างประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข

นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

แพทย์หญิงอรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง ผู้อํานวยการกองการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล
(ผู้ดำเนินการอภิปราย)

๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ
- สำรองที่นั่งฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีอาหารว่าง และอาหารกลางวันให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
- มีอาหารว่างให้บริการตอน ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น.
- ที่จอดรถ มีจำกัดมาก ถ้าเป็นไปได้แนะนำให้ใช้รถโดยสารสาธารณะจะสะดวกกว่ามาก
รายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการเดินทาง: http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/newhrsite/service/Map.html

ชื่อ นามสกุล *
Your answer
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศึกษา *
Your answer
ตำแหน่ง/อาชีพผู้เข้าร่วมประชุม *
Your answer
อาหารที่ต้องการรับประทาน *
ต้องการที่จอดรถหรือไม่ ถ้าต้องการโปรดระบุ ทะเบียน ยี่ห้อ และสีรถ (ที่จอดมีจำนวนจำกัด) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms