ԳՊՀ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության գնահատման հարցաթերթիկ
Սիրելի´ ուսանող, սույն հարցման նպատակն է բարելավել Համալսարանում կրթական ծրագրերի բովանդակությունը, ուսուցման մեթոդաբանությունը, բարձրացնել ուսումնական գործընթացի կազմակերպման արդյունավետությունը, տեղեկատվական համակարգերի հասանելիությունը, ուսանող-դասախոս, ուսանող-վարչական աշխատակից փոխհարաբերությունները, կրթական ծրագրերի վերաբերյալ հանրությանը տրամադրվող տեղեկատվության արժանահավատությունը: Ուստի, խնդրում ենք Ձեզ` ուշադիր կարդալ և լրացնել հարցաթերթիկը: Հետազոտությունն անանուն է, և ստացված տվյալները կօգտագործվեն ընդհանրացված ձևով, ուստի խնդրում ենք գնահատել ազնիվ և օբյեկտիվ։
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1.1 Ֆակուլտետ *
1.2 Մասնագիտություն *
1.3 Կրթական աստիճան *
1.4 Ավարտելու տարեթիվը *
Your answer
1.5 Սեռը *
6 Ուսումնառության միջին որակական գնահատականը
2 Աշխատանքային փորձ
2.1 Աշխատու՞մ եք
եթե այո, ապա որտեղ
Your answer
2.2 Ու՞մ օգնությամբ եք գտել Ձեր աշխատանքը
2.3 Չաշխատելու պատճառ են հանդիսացել
2.4 Աշխատանքային գործունեությունն իրականացնում եք
2.5 Ի՞նչ դժվարությունների եք հանդիպել աշխատանքում
3. Շրջանավարտների բավարարվածությունը կրթական ծրագրերի բովանդակությունից, ուսուցման մեթոդաբանությունից և ուսումնական գործընթացի կազմակերպումից
Գնահատման սանդղակը
[1], [2], [3], [4], [5], որտեղ [2]-ը ամենացածր գնահատականն է՝ անբավարար, [3]-ը՝ բավարար, [4]-ը՝ լավ, [5]-ն ամենաբարձր գնահատականն է՝ գերազանց,
[1]-ը՝ դժվարանում եմ պատասխանել
3.1 Դասընթացների օգտակարությունը մասնագիտական գործունեության մեջ կարելի է գնահատել
3.2 Ուսումնառությունը Համալսարանում տալի՞ս է տեսական գիտելիքներ
3.3 Ուսումնառությունը Համալսարանում տալի՞ս է գործնական հմտություններ
3.4 Ուսումնառությունը Համալսարանում ապահովու՞մ է մասնագիտական օտար լեզուների իմացություն
3.5 Ուսանողի գիտելիքներն օբյեկտի՞վ են գնահատվում
3.6 Դասընթացներն ապահովվու՞մ են անհրաժեշտ ուսումնական և մեթոդական նյութերով
3.7 Ինչպե՞ս եք գնահատում պրակտիկաների օգտակարությունը
3.8 Օբյեկտի՞վ եք գնահատում ամփոփիչ ատեստավորումը /ամփոփիչ քննություն, ավարտական աշխատանք, մագիստրոսական թեզերի պաշտպանություն/
3.9 Կրթական ծրագրերի ուսումնառության վերջնարդյունքների պիտանելիությունը աշխատանքային գործունեության մեջ
3.10 Դրական կամ բարձր գնահատական ստանալու նպատակով դասախոսի համար գոնե մեկ անգամ կատարե՞լ եք որևէ ծառայություն, դրամական կամ այլ նվիրատվություն
Դժգոհություններ
Your answer
Առաջարկություններ
Your answer
Շնորհակալություն
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service