જિલ્લાની ઓન ડયૂટી કામગીરીની માહિતી
(by... P & M Branch, DIET, Rajkot)
ઇમેલ એડ્રેેસ *
Your answer
અધ્યાપકશ્રીનું નામ *
શાખાનું નામ *
જિલ્લો *
તાલુકાનું નામ *
સ્થળનું નામ (ગુુુુજરાતીમાં) *
Your answer
મુલાકાતનો પ્રકાર *
Required
મુલાકાતની શરૂ તારીખ *
MM
/
DD
/
YYYY
મુલાકાતની પૂર્ણ તારીખ *
MM
/
DD
/
YYYY
મુલાકાતના કુલ દિવસો (કામનાં દિવસો) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service