แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
เข้าชมเว็บไซต์ >> http://repository.li.mahidol.ac.th/dspace
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. อายุ
2. สถานภาพ
3. หน่วยงานที่ท่านสังกัด โปรดระบุ
4. ช่องทางที่ท่านเข้าใช้บริการคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
5. วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้บริการคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการเข้าใช้คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ด้านช่องทางการเข้าใช้ : เว็บไซต์สามารถรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้อย่างเหมาสม
ด้านระบบการจัดการเว็บไซต์ : รูปแบบการจัดกลุ่มข้อมูลการนำเสนอ รูปแบบการสืบค้น มีความเหมาะสมและใช้งานได้สะดวก
ด้านเนื้อหา : มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
ความพึงพอใจในภาพรวม
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
1. ท่านคิดว่าคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ห้องสมุด และเจ้าของผลงานหรือไม่ อย่างไร
Your answer
2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mahidol University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms