แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ

หน่วยงาน : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่องานบริการ : งานให้บริการทาง Website
สถานที่สำรวจ : http://www.ipeud.ac.th
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัดความพึงพอใจต่อผู้เข้ามาใช้บริการบนเว็บไซต์ ซึ่งให้ข้อมูลข่าวสารและบริการข้อมูลต่างๆ เพื่อจะนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการที่ดีขึ้นต่อไป * Required
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  2.1 หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสม และน่าสนใจ
  2.2 ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล / แสดงผล
  2.3 ข้อมูลเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหา
  2.4 ข้อมูลมีรายละเอียดที่ต้องการครบถ้วน
  2.5 ข้อมูลตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
  2.6 ข้อมูลมีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
  2.7 การนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
  2.8 ความพึงพอใจที่มีในภาพรวม
  Please enter one response per row
  This is a required question