แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องและอุปกรณ์
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
1. สถานภาพ *
อาคารที่ทำการประเมิน *
สาขาวิชา *
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/โรงฝึกงาน *
5 (ดีมาก)
4 (ดี)
3 (พอใช้)
2 (ปรับปรุง)
1 (ปรับปรุงเร่งด่วน)
ขนาดของห้องมีความเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา
ห้องมีความสะอาด เป็นระเบียบ
ห้องมีแสงสว่างภายในห้องเหมาะสมกับการใช้งาน
ห้องมีอุณหภูมิ ภายในห้องเหมาะสมกับการใช้งาน
มีกำหนดระเบียบ/ข้อปฏิบัติการใช้ห้อง
ห้องมีจำนวนโต๊ะ เก้าอี้ เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา
ห้องมีจำนวนโต๊ะ เก้าอี้ พร้อมใช้งาน
มีตารางการใช้ห้องที่เป็นปัจจุบัน
อุปกรณ์การศึกษา *
5 (ดีมาก)
4 (ดี)
3 (พอใช้)
2 (ปรับปรุง)
1 (ปรับปรุงเร่งด่วน)
อุปกรณ์เพียงพอ กับจำนวนนักศึกษา
อุปกรณ์พร้อมใช้งาน
อุปกรณ์มีความทันสมัย
อุปกรณ์มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน
อุปกรณ์การศึกษา (เฉพาะอาจารย์และเจ้าหน้าที่)
5 (ดีมาก)
4 (ดี)
3 (พอใช้)
2 (ปรับปรุง)
1 (ปรับปรุงเร่งด่วน)
โทรศัพท์ภายในพร้อมใช้งาน (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)
โทรศัพท์ภายในเพียงพอต่อการใช้งาน (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)
เสถียรภาพของระบบอินเทอร์เน็ต *
5 (ดีมาก)
4 (ดี)
3 (พอใช้)
2 (ปรับปรุง)
1 (ปรับปรุงเร่งด่วน)
สัญญาณ Wireless ครอบคลุมทั่วถึง
สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง
มีการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ กรณีเกิดปัญหากับระบบเครือข่าย
สภาพแวดล้อมภายนอก *
5 (ดีมาก)
4 (ดี)
3 (พอใช้)
2 (ปรับปรุง)
1 (ปรับปรุงเร่งด่วน)
บริเวณทางเดินหน้าห้องสะอาด
บันไดทางเชื่อมระหว่างชั้นสะอาด มีป้ายบอกทาง
บริเวณโดยรอบอาคารสะอาด ไม่มีขยะ
ตัดแต่งต้นไม้ หรือสนามหญ้าอย่างสวยงาม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Isan. Report Abuse