แบบสอบถามความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ การให้บริการสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านการประมง
แบบสอบถามความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ การให้บริการสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านการประมง ของกลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
วันและเวลาที่เข้ารับบริการ *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
หน่วยงานผู้ขอรับบริการ (เฉพาะบุคลากรภายในกรมประมง)
Your answer
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน *
อายุ *
ระดับการศึกษาสูงสุด *
อาชีพ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
พอใจมากที่สุด(5)
พอใจมาก(4)
พอใจ(3)
ไม่พอใจ(2)
ไม่พอใจมาก(1)
มีการติดประกาศแนะนำขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน
ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัวและไม่ยุ่งยาก
มีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับ ก่อน - หลัง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
พอใจมากที่สุด(5)
พอใจมาก(4)
พอใจ(3)
ไม่พอใจ(2)
ไม่พอใจมาก(1)
ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง
มีความเอาใจใส่กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริการ
ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ เป็นต้น
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอรับสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น
การไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
พอใจมากที่สุด(5)
พอใจมาก(4)
พอใจ(3)
ไม่พอใจ(2)
ไม่พอใจมาก(1)
ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน
มีช่องทางการให้บริการหลากหลาย และสะดวกในการขอรับบริการ
มีความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ/เอกสารคำแนะนำ/น้ำดื่ม/ที่จอดรถ
ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อการให้บริการ
ตอนที่ 3 ปัญหา และข้อเสนอแนะ
ปัญหา และข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy