Carmarthen Parks / Parciau Caerfyrddin
Introduction / Cyflwyniad
Here at Carmarthen Town Council, we pride ourselves on the regular developments in our community parks. Over the years you’ve seen significant changes to our parks including a new play area, but we want to continue to improve our parks for your educational, social and physical wellbeing, in line with the Wellbeing and Future Generations Wales Act (2015).
With that in mind, we need your input to establish what you think our parks are lacking and what their excelling in. With the current emphasis on climate change, it’s vital that we also consider this in concordance with any new plans for the parks.
The questionnaire will take approximately 10 minutes to complete. All of your data is strictly confidential, in line with Data Protection Act (2018). However, if you have any queries, you may contact Jenny Fox jafox@carmarthentowncouncil.gov.uk.

Thank you for taking the time to answer our questions, lets work together to make the parks of Carmarthen exactly what you need and want.Yma yng Nghyngor Tref Caerfyrddin rydym yn ymfalchïo yn y datblygiadau rheolaidd yn ein parciau cymunedol. Dros y blynyddoedd rydych chi wedi gweld newidiadau arwyddocaol i’n parciau gan gynnwys ardal chwarae newydd, ond rydym am barhau i wella ein parciau ar gyfer eich lles addysgol, cymdeithasol a chorfforol, yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Gyda hynny mewn golwg, mae angen eich mewnbwn arnom i sefydlu beth rydych chi’n meddwl sy’n ddiffygiol yn ein parciau a beth maent yn rhagori ynddo. Gyda’r pwyslais cyfredol ar newid yn yr hinsawdd, mae’n hanfodol ein bod hefyd yn ystyried hyn yn unol ag unrhyw gynlluniau newydd ar gyfer y parciau.

Bydd yr holiadur yn cymryd tua 10 munud i’w gwblhau. Mae eich holl ddata yn gwbl gyfrinachol, yn unol â Deddf Diogelu Data 2018. Beth bynnag, os oes gennych unrhyw ymholiadau, gallwch gysylltu â Jenny Fox jafox@carmarthentowncouncil.gov.uk.

Diolch am gymryd yr amser i ateb ein cwestiynau, gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i wneud parciau Caerfyrddin yn union beth rydych chi ei angen a’i eisiau.
Do you consent to participate in this survey? / A ydych chi'n cydsynio i gymryd rhan yn yr arolwg hwn? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy