แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบสารสนเทศของ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
************************************************************************************************
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ2563 และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
Clear selection
อายุ *
วุฒิการศึกษา *
ประเภทผู้รับบริการ
หน่วยงาน/สังกัด
โปรดเลือก(กรณีระบุ สำนัก/สถาบัน/กอง/พื้นที่)
โปรดระบุข้อมูล(กรณีระบุ หน่วยงานภายนอก)
ตอน ที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านที่ 1 กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ขั้นตอนการเชื่อมต่อ และเข้าใช้งานข้อมูลสารสนเทศ มีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
ความชัดเจนในการแสดงผลข้อมูล และแนะนำขั้นตอนในการใช้บริการ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง
Clear selection
ด้านที่ 2 ข้อมูลและการอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความถูกต้องน่าเชื่อถือ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูล
การจัดแบ่งคอลัมน์ หมวดหมู่ ประเภทของข้อมูล มีความสวยงาม เป็นระเบียบ สะดวกต่อการสืบค้น
การให้บริการด้วยความสุภาพ ทั้งข้อความ สื่อเสียง สื่อภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
Clear selection
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
ด้านข้อมูลในการให้บริการและการอำนวยความสะดวก
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy