Landscapes of Repair online symposium
Please enter your email address
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Symposium information: Landscapes of Repair / Informatë lidhur me simpoziumin: Landscapes of Repair / Informacije u vezi simpozijuma: Landscapes of Repair
[ENG] The Landscapes of Repair symposium is a two-day online event that will bring together international researchers, artists and local civil actors to explore post-conflict place-making in Kosovo and the Western Balkans. Together, we will explore the reclaiming, reoccupation and reformation of regional sites that have been shaped by difficult, violent or traumatic histories, and the importance of artistic as well as community interventions within such sites. The two-day symposium will be simultaneously translated from English into Albanian and Serbian, and includes an evening series of short-film screenings. Once you have registered, the event organiser will send you a Zoom link to the online events and a full symposium programme. Once the event reaches capacity, we will be operating a waiting list. If you are no longer able to attend the event, please let us know by emailing ahke@sheffield.ac.uk so that we can offer your place to someone else.


[ALB] Simpoziumi i Landscapes of Repair është ngjarje dy-ditore online që do të sjellë së bashku studiues ndërkombëtarë, artistë dhe aktorë civil vendas për ta eksploruar bërjen e vendit pas konfliktit në Kosovë dhe në Ballkanin perëndimor. Së bashku do ta shqyrtojmë rimarrjen, rikapjen dhe reformimin e lokacioneve rajonale që janë formësuar nga historitë e vështira, të dhunshme ose traumatike, dhe rëndësinë e ndërhyrjeve artistike si dhe të komunitetit brenda lokacioneve të tilla. Simpoziumi dy-ditor përfshinë përkthimin simultan nga anglishtja në shqip dhe serbisht, dhe përfshinë një seri mbrëmjesh me shfaqje të filmave të shkurtër. Pasi të jeni regjistruar, organizatori i ngjarjes ju dërgon një link të Zoom për ngjarjet online, si dhe programin e plotë të simpoziumit. Sapo ngjarja ta arrijë kapacitetin e plotë, ne do ta përdorim listën e pritjes. Nëse nuk jeni më në gjendje që të merrni pjesë në këtë ngjarje, luteni që të na tregoni përmes emailit ahke@sheffield.ac.uk ashtu që vendin tuaj t’ia ofrojmë dikujt tjetër.

[SER] Simpozijum Landscapes of Repair je dvodnevni onlajn događaj koji će okupiti međunarodne istraživače, umetnike i lokalne civilne aktere kako bi istražili stvaranje postkonfliktnog prostora na Kosovu i na Zapadnom Balkanu. Zajedno ćemo istražiti povraćaj, reokupaciju i reformaciju regionalnih lokaliteta koji su oblikovani teškom, nasilnom ili traumatičnom istorijom, kao i značaj umetničkih intervencija kao i intervencija zajednice u okviru takvih lokaliteta. Na dvodnevnom simpozijumu biće obezbeđen simultani prevod na albanski, engleski i srpski jezik, a uključuje i seriju večernjeg prikazivanja kratkih filmova. Nakon što se registrujete, organizator događaja će Vam poslati Zoom link za onlajn događaje i ceo program simpozijuma. Kada se popune slobodna mesta za događaj, vodićemo listu čekanja. Ako ne budete bili u mogućnosti da prisustvujete događaju, obavestite nas putem imejla na ahke@sheffield.ac.uk kako bismo mogli Vaše mesto da ustupimo nekom drugom.

Further information on www.landscapesofrepair.org and info@landscapesofrepair.org
DAY 1: Tuesday 13 July 2021: 9:30 CEST - 17.30 CEST / DITA 1: E martë, 13 Korrik 2021: 9:30 CEST - 17.30 CEST / PRVI DAN:  utorak, 13. jul 2021,  9.30 - 17.30 sati po srednjeevropskom letnjem vremenu
Panel 1:  "Landscapes of Repair: Collaborative Approaches to the Creation of Space in Post-Traumatic" with Nehari Sharri (forumZFD Kosovo), Dr Amanda Crawley Jackson (Faculty Director of Knowledge Exchange and Impact, Arts & Humanities, University of Sheffield); Bekim Ramku (Director KAF - Kosovo Architecure Festival)

Panel 2: "Landscapes of Repair: Contemporary Memorialisation Practices between Public and Private Space" with Korab Krasniqi (forumZFD Kosovo); Dr Emily-Rose Baker (University of Sheffield), Dr. Linda Gusia (University of Prishtina), Fjollë Caka (UN-HABITAT Prishtina), Eli Krasniqi (University of Graz)

Panel 3: "Cinema in Kosovo as Landscapes of Repair" with Sue Vice (Sheffield University), Tefvik Rada (Cinema Lumbardhi), Alush Gashi (Kino Armata)Paneli 1:  "Landscapes of Repair: Qasje bashkëpunuese për krijimin e hapësirës në post-traumatike” me Nehari Sharri (forumZFD Kosovë), Dr Amanda Crawley Jackson (Drejtori i Fakultetit të Shkëmbimit të Njohurive dhe Ndikimit, Arte dhe Shkenca Humane, Universiteti i Sheffield); Bekim Ramku (Drejtor KAF - Arkitektura e Kosovës) Festival)

Paneli 2: "Landscapes of Repair: Praktikat bashkëkohore të përkujtimit midis hapësirës publike dhe private” me Korab Krasniqi (forumZFD Kosovë); Dr Emily-Rose Baker (Universiteti i Sheffield), Dr. Linda Gusia (Universiteti i Prishtinës), Fjollë Caka (UN-HABITAT Prishtina), Eli Krasniqi ( Universiteti i Graz)

Paneli 3: “Cinema in Kosovo as Landscapes of Repair” me Sue Vice (Universiteti Sheffield), Tefvik Rada (Kinema Lumbardhi), Alush Gashi (Kino Armata)Prvi panel:  „Landscapes of Repair: Pristupi saradnje u stvaranju prostora u posttraumatskom pejzažu” sa Nehari Šari (forumZFD Kosovo), dr Amandom Krouli Džekson (direktorka Fakulteta za razmenu i uticaj znanja, umetnost i humanističke nauke, Univerzitet u Šefildu); Bekimom Ramku (direktor KAF – Kosovski festival arhitekture)

Drugi panel: „ Landscapes of Repair: Savremene prakse spomen obeležavanja između javnog i privatnog prostora”  sa Korabom Krasnićijem (forumZFD Kosovo); dr Emili Rouz Bejker (Univerzitet u Šefildu), dr Lindom Gusia (Univerzitet u Prištini), Fjolom Caka (UN-HABITAT Priština), Elji Krasnići (Univerzitet Grac)

Treći panel: „Bioskop na Kosovu kao Landscapes of Repair" sa Sju Vajs( Univerztet u Šefildu), Tefvikom Rada (Cinema Lumbardhi), Aljušom Gašijem (Kino Armata)
DAY 2: Wednesday 14 July 2021: 9:30 CEST - 17.30 CEST / DITA 2: E mërkurë, 14 korrik 2021: 9:30 CEST - 17.30 CEST / DRUGI DAN:  sreda, 14. jul 2021,  9.30  - 17.30  sati po srednjeevropskom letnjem vremenu
Panel 1: "Landscapes of Repair: Ecologies of Posttraumatic Spaces in Kosovo" with Dr Armina Pilav (Un-war Space Lab/University of Sheffield) et al

Panel 2: "In Search for Landscapes of Repair: Practices of Repair in Urban Spaces" with Ajete Kërqeli (SHTATËMBËDHJETË/Fondation 17) et al

Panel 3: "Re-capturing Space: Community initatives on Postraumatic Landscapes" with Clubi M, Termokiss et alPaneli 1: "Landscapes of Repair: Ekologjitë e Hapësirave Posttraumatike në Kosovë” me Dr Armina Pilav (Un-war Space Lab/University of Sheffield) et al

Paneli 2: "In Search for Landscapes of Repair: Praktikat e sanimit në hapësirat urbane” me Ajete Kërqeli (SHTATËMBËDHJETË/Fondation 17) et al

Paneli 3: “Ri-kapja e hapësirës: Iniciativat e komunitetit për Peisazhet Postraumatike” me Clubi M, Termokiss et alPrvi panel: „Landscapes of Repair: Ekologija posttraumatskih prostora na Kosovu" sa  dr  Arminom Pilav (Un-war Space Lab/Univerzitet u Šefildu), i ostali

Drugi panel: „U potrazi za Landscapes of Repair: Prakse obnove u urbanim prostorima" sa Ajete Krćeli (SHTATËMBËDHJETË/Fondation 17) i ostali

Treći panel: „Ponovno zauzimanje prostora: Inicijative zajednice na posttraumatskim pejzažima" sa Clubi M, Termokiss i ostali
Symposium Day 1: Tuesday July 13th / Simpoziumi, Dita 1: E martë, 13 korrik / Prvi dan simpozijuma: utorak, 13. jul / Prvi dan simpozijuma: utorak, 13. jul *
Symposium Day 2: Wednesday July 14th / Simpoziumi, Dita 2: E mërkurë, 14 korrik / Drugi dan simpozijuma: sreda, 14. jul *
Your Name / Emri juaj / Vaše ime *
Yoru email address / Adresa juaj e emailit / Vaša imejl adresa *
Your work title  / Titulli juaj i punës / Vaša funkcija
Your organisation / Organizata juaj / Vaša organizacija
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of University of Sheffield. Report Abuse