แบบสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และประเมินผลลัพธ์ของกระบวนการบริหารจัดการด้านบุคลากรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
คำชี้แจง : โปรดเลือกข้อความตามความเป็นจริง
1. เพศ *
2. อายุ *
3. สถานภาพ *
4. ที่พักอาศัย *
5. ระดับการศึกษา *
6. ประเภทบุคลากร *
7. ประสบการณ์การปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี *
8. หน่วยงานที่สังกัด *
Required
8. บทบาทหน้าที่ *
9. รายได้ต่อเดือน *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำชี้แจง : โปรดเลือกระดับความสำคัญของความพึงพอใจและแรงจูงใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับ 5 = มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ระดับ 4 = มีความพึงพอใจระดับมาก
ระดับ 3 = มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
ระดับ 2 = มีความพึงพอใจระดับน้อย
ระดับ 1 = มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
1. ความสำเร็จในงานที่ปฏิบัติ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. การได้รับความยอมรับนับถือจากผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร และผู้รับบริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ความก้าวหน้าในตำแหน่งการงานตามสายงานได้รับมอบหมาย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. หน้าที่ความรับผิดชอบของตามความรู้ ความสามารถของตนเอง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ภาระงานที่เหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. นโยบายการพัฒนาบุคลากร/งาน ของผู้บริหาร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. การบริหารงานที่เป็นธรรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร และผู้รับบริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. รายได้/ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. สวัสดิการที่นอกเหนือจากรายได้ ค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11. ความมั่นคงของหน้าที่การงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
12. โอกาสความก้าวหน้าในงานที่ชัดเจน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
13. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน ส่งเสริมสุขภาพ และมีความปลอดภัย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
14. วัสดุอุปกรณ์ ที่เหมาะสม ทันสมัย และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service