แบบสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และประเมินผลลัพธ์ของกระบวนการบริหารจัดการด้านบุคลากรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
คำชี้แจง : โปรดเลือกข้อความตามความเป็นจริง
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ที่พักอาศัย
5. ระดับการศึกษา
6. ประเภทบุคลากร
7. ประสบการณ์การปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8. หน่วยงานที่สังกัด
Required
8. บทบาทหน้าที่
9. รายได้ต่อเดือน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำชี้แจง : โปรดเลือกระดับความสำคัญของความพึงพอใจและแรงจูงใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับ 5 = มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ระดับ 4 = มีความพึงพอใจระดับมาก
ระดับ 3 = มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
ระดับ 2 = มีความพึงพอใจระดับน้อย
ระดับ 1 = มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
1. ความสำเร็จในงานที่ปฏิบัติ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. การได้รับความยอมรับนับถือจากผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร และผู้รับบริการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ความก้าวหน้าในตำแหน่งการงานตามสายงานได้รับมอบหมาย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. หน้าที่ความรับผิดชอบของตามความรู้ ความสามารถของตนเอง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ภาระงานที่เหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. นโยบายการพัฒนาบุคลากร/งาน ของผู้บริหาร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. การบริหารงานที่เป็นธรรม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร และผู้รับบริการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. รายได้/ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. สวัสดิการที่นอกเหนือจากรายได้ ค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11. ความมั่นคงของหน้าที่การงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
12. โอกาสความก้าวหน้าในงานที่ชัดเจน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
13. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน ส่งเสริมสุขภาพ และมีความปลอดภัย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
14. วัสดุอุปกรณ์ ที่เหมาะสม ทันสมัย และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms