แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานของโรงเรียนเพียงระดับเดียว
เพศ
ระดับชั้น
ชื่อกิจกรรม
1. นักเรียนได้เลือกกิจกรรมตามความสนใจ
2. นักเรียนได้ลงมือทำตามความสามารถของตนเอง
3. นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
4. นักเรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นและได้ช่วยเหลือเพื่อน
5. นักเรียนได้ทำกิจกรรมอย่างมีความสุข
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service