#SZTUKALATANIA - FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Formularz zgłoszenia dla uczestników projektu półkolonii teatralnych pn. "#sztukalatania" realizowanego przez Miejski Dom Kultury w Bełżycach w dniach 28.06-11.07.2021
Imię i nazwisko uczestnika *
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich)
Telefon *
Adres e-mail *
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Szkoła *
Opisz krótko swoje zainteresowania. *
Dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie? Odpowiedz jednym zdaniem. *
W przypadku zakwalifikowania zobowiązuję się do udziału w całym programie trwającym od 28.06 do 11.07. *
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)informujemy, że:1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani dziecka jest Miejski Dom Kultury w Bełżycach z siedzibą w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26, 24-200Bełżyce tel. 81 517 22 30 , adres e-mail: sekretariat@belzyce-mdk.pl2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Gołaszewski, adres e-mail: krzysztof.golaszewski@togatus.pl adres do korespondencji: ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce3. Dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach4. Odbiorcami danych osobowych Pana/i dziecka będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach5. Dane osobowe Pana/i dziecka przechowywane będą przez okres -zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/i dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO).7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.8. Podanie danych osobowych Pana/i dziecka jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.9. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).10. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach dostępny jest do wglądu w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach przy ul. Tysiąclecia 26, 24-200Bełżyce
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy