แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. สภาพทั่วไป
1.1 เพศ
Clear selection
1.2 อายุ
Clear selection
1.3 อาชีพ
Clear selection
2. การขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
2.1 เรื่องที่ขอรับบริการ (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)
Clear selection
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.1 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ วางตัวเรียบร้อยเหมาะสม
2.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
3.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อสักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
4.เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
Clear selection
4. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
4.1 กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.มีช่องทางให้บริการที่หลากหลาย
2.ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
3.ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
4.มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
Clear selection
5. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
5.1 สิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
2.มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
3.มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
4.อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
Clear selection
6. ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ท่านคิดว่า อบต. ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy