ແບບຟອມປະເມີນກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມການນຳເອົາບົດຮຽນ-ບົດສອນຂອງຄູ-ອາຈານຂຶ້ນອອນລາຍແບບ e-Learning ໂດຍນຳໃຊ້ Moodle
ຄັ້ງວັນທີ 22/06/2020 - 26/06/2020

ກ່ຽວກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມ ແລະ ການກະກຽມຂໍ້ມູນກ່ອນເຂົ້າເຝິກອົບຮົມ
ມາຈາກຄະນະ *
ສິ່ງທີ່ທາງວິທະຍາກອນໄດ້ກະກຽມມາ ແລະ ນຳພາເຮັດມີຫຍັງແດ່? *
Required
ໃນກຸ່ມຂອງວຽກບ້ານທີ່ທາງວິທະຍາກອນໄດ້ນຳພາເຮັດມີຫຍັງແດ່? *
Required
ໃນກຸ່ມຂອງບົດກວດກາ, ບົດເສັງ ທີ່ທາງວິທະຍາກອນໄດ້ນຳພາເຮັດມີຫຍັງແດ່? *
Required
ໃນກຸ່ມຂອງເອກກະສານອ້າງອີງ ທີ່ທາງວິທະຍາກອນໄດ້ກະກຽມມາ ແລະ ນຳພາເຮັດມີຫຍັງແດ່ *
Required
ໃນກຸ່ມຂອງຕຳລາສອນ ທີ່ທາງວິທະຍາກອນໄດ້ ກະກຽມມາ ແລະນຳພາເຮັດມີຫຍັງແດ່ *
Required
ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ທາງວິທະຍາກອນໄດ້ກະກຽມມາ ສອດຄ່ອງກັບການເອົາມານຳໃຊ້ເຂົ້າໃນລະບົບ Moodle ຫລືບໍ່? *
ວິທະຍາກອນໄດ້ກະກຽມກິດຈະກຳຕ່າງໆ(ບົດກວດກາ, ບົດເສັງ, ວຽກບ້ານ...)ສຳຫລັບບົດສອນທຸກບົດຂອງທ່ານມາຄົບຖ້ວນຈັກເປີເຊັນ? *
ວິທະຍາກອນໄດ້ກະກຽມ Resource(ຂໍ້ມູນ, ເອກກະສານການສອນ) ຕ່າງໆກ່ຽວກັບບົດສອນທຸກບົດຂອງທ່ານມາຄົບຖ້ວນຈັກເປີເຊັນ? *
ຜ່ານການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ທ່ານຄິດວ່າທ່ານຈະສາມາດນຳເອົາເນື້ອໃນບົດສອນທັງໝົດ ຂອງທ່ານຂຶ້ນໃນລະບົບ Moodle ດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ປະມານຈັກເປີເຊັນ? *
ປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການສ້າງເນື້ອໃນ (Content) ເຂົ້າໃນລະບົບ Moodle
ທ່ານຮູ້ວິທີການປັບແຕ່ງຄ່າສຳລັບລາຍວິຊາ (Edit settings) ເຊັ່ນປ່ຽນຮູບແບບ Topic ເປັນ Weekly ໄດ້ດີບໍ່? *
ທ່ານສາມາດເພີ່ມເນື້ອໃນເຂົ້າໃນສ່ວນຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ (General section) ຂອງລາຍວິຊາຂອງທ່ານ ຕາມຮູບແບບທີ່ໄດ້ກຳນົດ ໄດ້ບໍ່? *
ທ່ານສາມາດປ່ຽນແປງ/ເພີ່ມ ຫົວຂໍ້ ແລະ ເນື້ອໃນຫຍໍ້ຂອງແຕ່ລະອາທິດ ໃນລາຍວິຊາຂອງທ່ານໄດ້ບໍ່? *
ທ່ານສາມາດເພີ່ມ ຫຼື ປັບປຸງ ກິດຈະກຳ / ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ ເຂົ້າໃນແຕ່ລະອາທິດໄດ້ບໍ່? *
ທ່ານສາມາດນຳເນື້ອໃນທີ່ເປັນຮູບພາບ, ວີດີໂອ, ສຽງ ເຂົ້າໃນ ເນື້ອໃນລາຍວິຊາຂອງທ່ານໄດ້ບໍ່? *
ທ່ານສາມາດສ້າງ Question ແບບຕ່າງໆ ເຂົ້າໃນ Question Bank ໄດ້ບໍ່ *
ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈການສ້າງ  Quizz ແລະ ຕື່ມຄຳຖາມເຂົ້າໄດ້ບໍ່? *
ທ່ານເຂົ້າໃຈການສ້າງ ຫຼື ປັບປຸງ Assignment ໃນລະບົບ Moodle ໄດ້ບໍ່? *
ທ່ານສາມາດໄຈ້ແຍກ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການສ້າງບົດສອນແບບປົກກະຕິ ແລະ ແບບ e-learning ໄດ້ບໍ່? *
ທ່ານມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນການອອກແບບ ແລະ ສ້າງ ກິດຈະກຳເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ ແຕ່ລະອາທິດ ລົງໃນລະບົບ Moodle ໄດ້ບໍ່? *
ຖ້າທ່ານຍັງເອົາບົດສອນຂຶ້ນໃນລະບົບ ບໍ່ທັນສຳເລັດ ກະລຸນາບອກເຫດຜົນ? *
ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່ຈາກການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້?
ທ່ານຢາກໄດ້ Menu/Tools ຫຍັງແດ່ເພີ່ມເຕີມໃນ ການໃຊ້ງານ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບການຮຽນ-ການສອນ ຂອງ ມຊ?
ທ່ານຢາກຮຽນຮູ້ຫຍັງເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂປຮແກຮມ Moodle?
ປະເມີນຄວາມເໝາະສົມ ທີ່ຈະເອົາໄປນຳໃຊ້
ທ່ານຄິດວ່າການຮຽນ-ການສອນ ແບບ e-learning ໂດຍຜ່ານລະບົບ  Moodle ມີສ່ວນຊ່ວຍທ່ານໃນການຮຽນ-ການສອນ ໄດ້ບໍ່? *
ທ່ານຈະນຳເອົາຫຼັກສູດລາຍວິຊາທີ່ທ່ານສ້າງສຳເລັດແລ້ວ ໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນຕົວຈິງຂອງທ່ານບໍ່? *
ພາຍຫຼັງຝຶກອົບຮົມແລ້ວ ທ່ານຈະສືບຕໍ່ນຳເອົາບົດຮຽນ-ບົດສອນຂອງຕົນຂຶ້ນສູ່ລະບົບໃຫ້ສຳເລັດບໍ່? *
ທ່ານຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະ ນຳເອົາຫຼັກສູດລາຍວິຊາອື່ນໆທີ່ທ່ານສິດສອນຢູ່ທັງໝົດຂຶ້ນສູ່ລະບົບຫຼືບໍ່? *
ປະເມີນການຈັດເຝິກອົບຮົມ ແລະ ວິທີການນຳສະເໜີ
ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງການດຳເນີນການເຝິກອົບຮົມໃນຕໍ່ໜ້າ
ເນື້ອໃນທີ່ນຳມາສະເໜີໃນການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມເໝາະສົມກັບວຽກງານຂອງທ່ານບໍ່? *
ຮູບແບບການນຳສະເໜີ ງ່າຍຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທ່ານບໍ່? *
ເອກະສານອ້າງອີງ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ພຽງພໍບໍ່? *
ທ່ານຄິດວ່າໄລຍະໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ພຽງພໍຫລືບໍ່? *
ຜູ້ຊ່ວຍ/ຜູ້ຕິດຕາມ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໄດ້ດີບໍ່? *
ສະພາບແວດລ້ອມເຊັ່ນ ສະຖານທີ່ເຝິກອົບຮົມ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆມີຄວາມເໝາະສົມພຽງພໍບໍ່? *
ການປະຕິບັດໂມງເວລາ ໃນການເຝິກອົບຮົມເປັນແນວໃດ? *
ການບໍລິການເຊັ່ນ: ອາຫານຫວ່າງ, ຂັ້ນຕອນລົງທະບຽນ ແລະ ອື່ນໆເປັນແນວໃດ *
ຖ້າມີການຈັດຝຶກອົບຮົມ ທາງດ້ານວິຊາການແບບນີ້ອີກຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານມີຄວາມສົນໃຈຢາກເຂົ້າຮ່ວມຫຼືບໍ່? *
ຂໍ້ສະເໜີແນະ/ຄຳເຫັນອື່ນໆຕໍ່ກັບການຈັດເຝຶກອົບຮົມ?
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of National University of Laos.