โรงเรียนพัฒนวิทย์
กรอกใบสมัคร/Application Form
หลักสูตร
หลักสูตรการสอน
โรงเรียนพัฒนวิทย์ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย ความเป็นสากล และมีพร้อมกับการศึกษาต่อ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพัฒนวิทย์ เป็นไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ และความต้องการของสังคม และชุมชน ทางโรงเรียนจึงดำเนินการจัดหลักสูตรการสอนออกเป็น 2 ระดับ คือ

1. ระดับปฐมวัย
2. ระดับประถมศึกษา
หมายเหตุ
1.สามารถโอนเงินเพื่อจองที่เรียนได้ จองก่อนที่สิทธิก่อน หากกรอกใบสมัครแล้วไม่มีการโอนเงินภายใน 15 วัน จะถือว่าสละสิทธิ
2.การสมัครเรียนผ่าน Internet สามารใช้จองที่เรียนสำหรับเปิดภาคเรียนปกติเท่านั้น
3.การย้ายมาเรียนระหว่างเทอมกรุณา ติดต่อทาง โรงเรียนก่อน
4.วันมายื่นเอกสาร
4.1 สำเนาสูติบัตรนักเรียน
4.2 สำเนาบัตรประชาชน,ทะเบียนบ้าน(พ่อ,แม่)
4.3 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว
4.4 พานักเรียนมาติดต่อในวันยื่นเอกสาร
ติดต่อ
โทร. 02-580-1111 ต่อ 111 และ 103 โทรสาร 02-580-111 ต่อ 111 Facebook โรงเรียนพัฒนวิทย์
ระดับชั้นที่สมัคร (Grade) *
หลักสูตร (Curriculum) *
ชื่อ-นามสกุลนักเรียน (Name) *
ชื่อเล่นนักเรียน (Nicename) *
วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of Birth) *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ (Age) *
น้ำหนัก (Weight) *
ส่วนสูง(Height) *
สัญชาติ (Nationality) *
เชื้อชาติ (Race) *
ศาสนา (Religion) *
ที่อยู่ปัจจุบัน (Address) *
ชื่อ-นามสกุล บิดา (Father Name) *
ระดับการศึกษาสูงสุด (Education Background) *
อาชีพ (Occupation) *
ตำแหน่ง (Position) *
สถานที่ทำงาน (Place of work) *
เบอร์โทรศัพท์ (Telephone No) *
ชื่อ-นามสกุล มารดา (Mather Name) *
ระดับการศึกษาสูงสุด (Education Background) *
อาชีพ (Occupation) *
ตำแหน่ง (Position) *
สถานที่ทำงาน (Place of work) *
เบอร์โทรศัพท์ (Telephone NO.) *
ชื่อ-นามสกุล (ผู้ปกครอง) *
เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้) *
ความสัมพันธ์กับนักเรียน (Relationship) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy