โรงเรียนพัฒนวิทย์
กรอกใบสมัคร/Application Form
หลักสูตร
หลักสูตรการสอน
โรงเรียนพัฒนวิทย์ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย ความเป็นสากล และมีพร้อมกับการศึกษาต่อ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพัฒนวิทย์ เป็นไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ และความต้องการของสังคม และชุมชน ทางโรงเรียนจึงดำเนินการจัดหลักสูตรการสอนออกเป็น 2 ระดับ คือ

1. ระดับปฐมวัย
2. ระดับประถมศึกษา

หมายเหตุ
1.สามารถโอนเงินเพื่อจองที่เรียนได้ จองก่อนที่สิทธิก่อน หากกรอกใบสมัครแล้วไม่มีการโอนเงินภายใน 15 วัน จะถือว่าสละสิทธิ
2.การสมัครเรียนผ่าน Internet สามารใช้จองที่เรียนสำหรับเปิดภาคเรียนปกติเท่านั้น
3.การย้ายมาเรียนระหว่างเทอมกรุณา ติดต่อทาง โรงเรียนก่อน
4.วันมายื่นเอกสาร
4.1 สำเนาสูติบัตรนักเรียน
4.2 สำเนาบัตรประชาชน,ทะเบียนบ้าน(พ่อ,แม่)
4.3 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว
4.4 พานักเรียนมาติดต่อในวันยื่นเอกสาร
ติดต่อ
โทร. 02-580-1111 ต่อ 111 และ 103 โทรสาร 02-580-111 ต่อ 111 Facebook โรงเรียนพัฒนวิทย์
ระดับชั้นที่สมัคร (Grade)
Your answer
หลักสูตร (Curriculum)
ชื่อ-นามสกุลนักเรียน (Name)
Your answer
ชื่อเล่นนักเรียน (Nicename)
Your answer
วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of Birth)
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ (Age)
Your answer
น้ำหนัก (Weight)
Your answer
ส่วนสูง(Height)
Your answer
สัญชาติ (Nationality)
Your answer
เชื้อชาติ (Race)
Your answer
ศาสนา (Religion)
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน (Address)
Your answer
ชื่อ-นามสกุล บิดา (Father Name)
Your answer
ระดับการศึกษาสูงสุด (Education Background)
Your answer
อาชีพ (Occupation)
Your answer
ตำแหน่ง (Position)
Your answer
สถานที่ทำงาน (Place of work)
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ (Telephone No)
Your answer
ชื่อ-นามสกุล มารดา (Mather Name)
Your answer
ระดับการศึกษาสูงสุด (Education Background)
Your answer
อาชีพ (Occupation)
Your answer
ตำแหน่ง (Position)
Your answer
สถานที่ทำงาน (Place of work)
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ (Telephone NO.)
Your answer
ชื่อ-นามสกุล (ผู้ปกครอง)
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)
Your answer
ความสัมพันธ์กับนักเรียน (Relationship)
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms