การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. ข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ชื่อโรงเรียน *
จำนวนนักเรียนทั้งหมด *
โรงเรียนได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน *
ผลการประเมินในภาพรวมโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีการศึกษา 2560
ผลการประเมินในภาพรวมโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในมาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ 9.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา ปีการศึกษา 2560
2. ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนสีเขียว
โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school)
อื่นๆ ระบุ
เช่น เชฟรอน, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย(เทศบาล/ตำบล/อบต.)
3. ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างได้
ข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงานโครงการที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม
โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โรงเรียนที่ปลอดขยะ 3RS
โรงเรียนสีเขียว(กฟผ.)
โรงเรียนเครือข่ายและนำร่องศูนย์การเรียนรู้
โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนพื้นที่เกาะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการรณรงค์ใช้หญ้าแฝก
โครงการส่งเสริมจริยธรรมและสิ่งแวดล้อม
Clear selection
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการกี่คน
ผลการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่าง (ผลงานที่ดีเด่น 1 โครงการ)
เลือกโครงการ
กระบวนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานตามประเด็นในการรายงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
แนวทางพัฒนา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of trang1. Report Abuse