การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. ข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ชื่อโรงเรียน *
Your answer
จำนวนนักเรียนทั้งหมด *
Your answer
โรงเรียนได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน *
ผลการประเมินในภาพรวมโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีการศึกษา 2560
ผลการประเมินในภาพรวมโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในมาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ 9.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา ปีการศึกษา 2560
2. ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนสีเขียว
โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school)
อื่นๆ ระบุ
เช่น เชฟรอน, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย(เทศบาล/ตำบล/อบต.)
Your answer
3. ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างได้
ข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงานโครงการที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม
โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โรงเรียนที่ปลอดขยะ 3RS
โรงเรียนสีเขียว(กฟผ.)
โรงเรียนเครือข่ายและนำร่องศูนย์การเรียนรู้
โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนพื้นที่เกาะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการรณรงค์ใช้หญ้าแฝก
โครงการส่งเสริมจริยธรรมและสิ่งแวดล้อม
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการกี่คน
Your answer
ผลการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่าง (ผลงานที่ดีเด่น 1 โครงการ)
เลือกโครงการ
กระบวนการดำเนินงาน
Your answer
ผลการดำเนินงานตามประเด็นในการรายงาน
Your answer
เชิงปริมาณ
Your answer
เชิงคุณภาพ
Your answer
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
Your answer
แนวทางพัฒนา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of trang1. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms