Rannan Ùra
Le taic bho Bhòrd na Gàidhlig tha Fèisean nan Gàidheal air leth toilichte cothrom sònraichte a thabhann do dhaoine òga aig a bheil ùidh ann a bhith sgrìobhadh Òrain Ghàidhlig.

Thèid Rannan Ùra a’ stiùireadh leis an seinneadair is sgrìobhadair ainmeil Alasdair MacIlleBhàin a bhios a toirt taic is brosnachadh do chom-pàiritichean a bhith a’ leasachadh na sgilean aca agus a bhith tionndadh na beachdan aca gu rann.

Thèid a’ chiad deireadh seachdain a chumail air 2/3 Màrt aig an Ionad Theatar Òigridh na h-Alba (Scottish Youth Theatre) ann an Glaschu ‘s bidh e fosgailte do chom-pàirtichean eadar 18-25 bliadhna a dh’ aois. Cosgaidh na bùithtean-obrach £10 do gach com-pàirtiche ‘s gheibhear lòn, teatha is cofaidh gach latha mar phàirt dhan a seo. Thèid taic a thoirt do chom-pàirtichean le siubhal is àite-fuirich ma bhios sin a dhìth.

Thèid an dàrna dheireadh-sheachdain a chumail air 9/10 Màrt ann an Inbhir Nis (àite ri dhearbhadh) ‘s bidh e fosgailte do chom-pàirtichean a tha eadar 14-20 bliadhna a dh’ aois. ‘S e tachartas còmhnaidh a bhios an seo ‘s cosgaidh e £25 do gach com-pàirtiche ‘s thèid àite-fuirich, biadh is cosgaisean siubhail a thoirt seachad ma bhios sin a dhìth.

Feumaidh com-pàiritichean a bhith fileanta sa Ghàidhlig agus ùidh aca a bhith tòiseachadh sgrìobhadh òrain no leasachadh na sgilean aca.

Gheibhear foirm-iarrtais an seo https://goo.gl/forms/HS2ajExo0IraKtJ32

Feumaidh iarrtasan a bhith a-staigh ro Dhiluain 11 Gearran

Cuiribh fios gu Calum Ailig MacMhaoilein air calum@feisean.org no 01463 225559 airson tuilleadh fiosrachaidh

________________________________________________________________________________________________________________________
With support from Bòrd na Gàidhlig, Fèisean nan Gàidheal are delighted to announce a new Gaelic songwriting project Rannan Ùra (New Verses) giving young people aged 14-25 the opportunity to develop their writing skills.

Rannan Ùra will be directed by leading Gaelic singer and bàrd Alasdair Whyte who will support and direct participants allowing them to develop their ideas and bring confidence to their writing skills.

The first weekend will be held in Glasgow on Saturday 2nd and Sunday 3rd March and will be open to 18-25 year olds. Workshops will run each day between 10am - 4pm at the Scottish Youth Theatre with lunch, teas and coffee provided. Places will cost £10 per participant. Additional support for travel and accommodation will be available to those who require it.

The second weekend will be held on Saturday 9th and Sunday 10th March in Inverness (Venue TBC) and will be open to 14-20 year olds. This will be a residential event and will cost £25 per participant which includes all accommodation, meals and travel if required.

All participants must be fluent Gaelic speakers and have an interest in writing Gaelic songs and developing their skills.

Applications must be in by Monday 11th February

For more information contact Calum Alex Macmillan on 01463 225559 or calum@feisean.org

Ainm *
Your answer
Latha-breithe *
MM
/
DD
/
YYYY
Seòladh dachaigh *
Your answer
Seòladh puist-d *
Your answer
Dè an tachartas de Rannan Ùra a tha sibh airson frithealadh? *
Which weekend of Rannan Ùra do you wish to attend?
Ma tha thu frithealadh tachartas Ghlaschu, bheil àite-fuirich a dhìth ort?
If you are attending the Glasgow event, will you require accommodation?
Your answer
Ma tha thu frithealadh tachartas Inbhir Nis, bheil àite-fuirich a dhìth ort?
If you are attending the Glasgow event, will you require accommodation?
Your answer
Bheil thu fileanta sa Ghàidhlig? *
Are you a fluent Gaelic speaker?
Your answer
Bheil eòlas agad air sgrìobhadh òrain no sgrìobhadh chruthachail? *
Do you have any experience of songwriting or creative writing?
Your answer
Fiosrachadh iomchaidh sam bith eile *
Any other relevant information
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service