J.Soikāna Ludzas mākslas skolas direktorei S.Vorkalei IESNIEGUMS
Informācija par personas datu apstrādi:
- Pārzinis ir Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr.90000017453, adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, tālrunis:65707400, elektroniskā pasta adrese: dome@ludza.lv;
- Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija – tālrunis: 20384844, elektroniskā pasta adrese: datuaizsardziba@ludza.lv;
- Personas datu apstrādes mērķis - izvērtēt iesniegumā norādīto informāciju un sniegt pakalpojumu atbilstoši iesnieguma iesniedzēja norādītajam lūgumam iesniegumā.
- Pārzinis iegūtos personas datus neparedz nosūtīt uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju, personas dati var tikt nodoti valsts pārvaldes iestādēm, to normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikšanai;
- Personas dati tiek glabāti līdz noteiktā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai, saskaņā ar J.Soikāna Ludzas mākslas skolas noteikto lietu nomenklatūru, dokumentu un arhīvu pārvaldības un citu normatīvo aktu prasībām.
Aizpildot šo formu Jūs apzināties un piekrītat, ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti:
· Google Ireland Limited, līdz brīdim kamēr dati tiks pārnesti uz mūsu savstarpējo līgumu, kā arī ievadīti valsts informatīvajās sistēmās atbilstoši normatīvajiem aktiem;
· Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS – Izglītības un zinātnes ministrija), atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
· e-klase (SIA “Izglītības sistēmas”), atbilstoši mācību iestādes nolikumam un līgumam ar pakalpojuma slēdzēju;
· novada lietvedības sistēmā, atbilstoši novada lietvedības kārtībai un novada personu datu apstrādes noteikumiem.
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:
- atsaukt piekrišanu, pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu, kā datu subjekta, apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu iesniedzot pamatojumu, Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu;
- iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi skatīt Ludzas novada pašvaldības privātuma politikā: http://www.ludza.lv/.
Esam iepazīstināti un piekrītam:
• J.Soikāna Ludzas mākslas skolas IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM AUDZĒKŅIEM
• FOTOGRAFĒŠANAS, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANAS UN IZMANTOŠANAS KĀRTĪBAI
Audzēkņu darbu izmantošanai konkursos, izstādēs, iespieddarbos, interneta vietnēs u.c.
no (vecāka / aizbildņa vārds, uzvārds) *
Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu J.Soikāna Ludzas mākslas skolas (izvēlieties atbilstošo programmu) *
Bērna vārds, uzvārds, personas kods, faktiskā dzīves vietas adrese, tālruņa nr. *
Kādu mācību iestādi, klasi / grupiņu apmeklēs uz 01.09.? *
Mammas vārds, uzvārds, tālruņa nr., e-pasts, darba vieta. *
Tēva vārds, uzvārds, tālruņa nr., e-pasts, darba vieta. *
Ja dokumentu aizpilda aizbildnis, tad aizbildņa vārds, uzvārds, tālruņa nr., e-pasts, darba vieta.
Iesniegumam jāpievieno sekojoši dokumenti: 1. Izziņa no izglītības iestādes. 2. Izziņa par bērna veselības stāvokli. 3. Dzimšanas apliecības kopija. 4. Divas fotogrāfijas 2,5x3,5 cm, jāiesniedz mākslas skolas adiminstrācijā, vai dokumentu kastē pie mākslas skolas ieejeas durvīm. Iesnieguma aizpildīšanas datums *
MM
/
DD
/
YYYY
Paraksts (iesniegumu izprintētu paraksta klātienē, par tikšanās laiku vienojas skola)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy