OKULLAR İÇİN İTİBAR YÖNETİMİ ÖLÇEĞİ
Bu anket Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi ve Denetimi anabilim dalı doktora öğrencisi Sinan Tümtürk’ün “Yabancı Özel Okullardaki İtibar Yönetimi Uygulamalarının Öğrencilerin Okula Bağlılık Durumlarına ve Öğretmen Performansına Etkisi” konulu doktora tezi için yapılmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilecek verilerden yararlanılarak okullar için “İtibar Yönetimi Ölçeği” geliştirilecektir. Araştırma bilimsel bir nitelik taşıdığından derlenen kişi bilgileri gizli tutulacaktır. Lütfen her bir ifadeyi okuduktan sonra kendinize en uygun olan yanıtı; “Kesinlikle Katılmıyorum, “Kısmen Katılıyorum, “Oldukça Katılıyorum” ve “Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde altta verilen kutucuklara işaretleyiniz. Maddelerin gerçek düşüncelerinizi yansıtacak şekilde özenle yanıtlanması çalışmanın amacına ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Ölçek, yaklaşık 10-15 dakikanızı alacaktır. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cinsiyet *
Branş (Öğretmenler için) *
Your answer
1. Okulumdaki yöneticiler, paydaşlara (öğrenci, öğretmen, veli) eşit şekilde davranır. *
2. Okulumdaki yöneticiler, yenilikçi ve gelişmelere açık bir tutum sergiler. *
3. Okulumdaki yöneticiler, paydaşları (öğrenci, öğretmen, veli) her fırsatta motive eder ve onlara ilham verir. *
4. Okulumdaki yöneticiler, etkili liderlik davranışları sergiler. *
5. Okulumdaki yöneticiler, hızlı ve etkin kararlar alarak paydaşların (öğrenci, öğretmen, veli) okulda karşılaştıkları sorunları çözer. *
6. Okulumdaki yöneticiler, paydaşlara (öğrenci, öğretmen, veli) değerli olduklarını hissettirir. *
7. Okulumdaki yöneticiler, okulun vizyon ve misyonunu en iyi şekilde temsil eder. *
8. Okulumdaki yöneticiler, paydaşların (öğrenci, öğretmen, veli) öncelik ve beklentilerine önem verir. *
9. Okulumdaki yöneticiler, okuldaki geleneklerin farkındadır ve bunların korunması için çaba gösterir. *
10. Okulumdaki yöneticiler, paydaşlara (öğrenci, öğretmen, veli) güven verir ve onlara karşı duyarlıdır. *
11. Okulumdaki yöneticiler, paydaşların (öğrenci, öğretmen, veli) yönetimsel süreçlere katılımını sağlar. *
12. Okulumdaki yöneticiler, alınan kararların zamanında ve düzenli olarak paydaşlara aktarılmasını sağlar. *
13. Okulumdaki yöneticiler, paydaşların (öğrenci, öğretmen, veli) okul için gösterdikleri çabaları fark eder ve bunları en iyi şekilde takdir eder. *
14. Okulumdaki yöneticiler, kararlı ve tutarlı davranışlar sergiler. *
15. Okulum, etkili ve planlı yönetilmektedir. *
16. Okulumdaki yöneticiler, paydaşlara (öğrenci, öğretmen, veli) karşı demokratik bir yaklaşım sergiler. *
17. Okulda yapılan uygulama ve değişiklikler paydaşların (öğrenci, öğretmen, veli) görüşleri dikkate alınarak yapılır. *
18. Okulumdaki yöneticiler, açık bir iletişime sahiptir. *
19. Okulumdaki yöneticiler, gerekli bilgileri paydaşlarla (öğrenci, öğretmen, veli) farklı iletişim yolları (sms, e-posta vb.) kullanarak paylaşır. *
20. Okulumdaki yöneticiler, farklılıklara imkân tanıyacak bir tutum sergiler. *
21. Okulumdaki yöneticiler, şeffaf (süreçlerin açık işletilmesi vb.) bir yönetim sergiler. *
22. Okulum, eğitim öğretim için gerekli olanaklara sahiptir. *
23. Okulum, eğitim ve öğretim için gerekli olanakların sağlanması konusunda paydaşların (öğrenci, öğretmen, veli) görüşlerine/isteklerine önem verir. *
24. Okulum, teknolojik anlamda ihtiyaçlara yanıt verecek yeterliliğe sahiptir. *
25. Okulum, yaratıcı fikirlere/projelere fırsat verecek donanıma sahiptir. *
26. Okulum, paydaşların (öğrenci, öğretmen, veli) yönetimsel süreçlere katılımını sağlayacak yollar üretir (beyin fırtınaları, kurullar, komiteler vb.) ve buna önem verir. *
27. Okulum, farklı paydaşların (öğrenci, öğretmen, veli) birbirlerine katkı sağlayabilecekleri uygulamalar (öğrenci-öğretmen teknolojik yardım ekipleri gibi) yapar. *
28. Okulum, ulusal ve uluslararası etkinlik/yarışma ve festivallere katılımı önemser ve buna uygun ortam hazırlar. *
29. Okulum, finansal/mali açıdan güçlüdür. *
30. Okulum, finansal devamlılık anlamında paydaşlarına (öğrenci, öğretmen, veli) güven verir. *
31. Okulum, yatırımlar ve harcamalar konusunda ihtiyaçlara yanıt verecek düzeydedir. *
32. Okulum, fiziksel olanaklar konusunda yeterlidir. *
33. Okulum, bağış ve destekler konusunda paydaşlarla (öğrenci, öğretmen, veli) yakın ilişkiler içerisindedir ve bu konuda gerekli çalışmaları yapar. *
34. Okulum, yapılacak yatırım ve harcamalar konusunda paydaşların (öğrenci, öğretmen, veli) görüşlerine başvurur. *
35. Okulum, bütçe ve finansman konularında yapılacak uygulamalarla ilgili paydaşları (öğrenci, öğretmen, veli) bilgilendirir. *
36. Okulum, okulun tanıtımı için gerekli çalışmaları yapar. *
37. Okulum, eğitim hizmetleri ve bu konuda yapılan çalışmaları paydaşlara(öğrenci, öğretmen, veli) iletmek konusunda farklı kanallar ( e-posta-sms, sosyal medya vb.) kullanır. *
38. Okulum, paydaşların (öğrenci, öğretmen, veli) farklı konularda daha etkin konuma gelebilmesi için gerekli faaliyetleri (yeni kulüp çalışmaları, öğretmen eğitimleri, veli seminerleri vb.) yürütür. *
39. Okulum, eğitim kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek riskleri belirler ve yönetir. *
40. Okulum, eğitim kalitesini artırmak ve iyileştirmek için çalışmalar yürütür. *
41. Okulum, eğitim kalitesini artırmak ve bu konuda paydaşların (öğrenci, öğretmen, veli) beklentilerini netleştirmek için çeşitli uygulamalar (öğrenci-öğretmen-veli el kitabı hazırlayıp paylaşmak gibi) yapar. *
42. Okulum, eğitim kalitesini artırmak amacıyla farklı paydaş (öğrenci, öğretmen, veli) grupların ihtiyaç ve beklentilerine göre uygulamalar (veli toplantıları, geziler, hizmet içi eğitimler vb.) yapar. *
43. Okulum, eğitim kalitesini artırmak amacıyla yapılan çalışmaları yakından takip eder ve gerekli tedbirleri (sınıflar arası başarı farklılıkları ve nedenleri vb.) alır. *
44. Okulum, eğitim kalitesini korumak ve daha da geliştirmek amacıyla geleneklerine (okul kültürünü korumaya çalışmak vb.) sahip çıkar. *
45. Okulum, çevre duyarlılığı ve sosyal sorumluluk projelerine önem verir. *
46. Okulum, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri okulun toplum içindeki bilinirliğini artırır. *
47. Okulum, çevre duyarlılığı ve sosyal sorumluluk projeleri konusunda paydaşların (öğrenci, öğretmen, veli) etkin rol almasını sağlayacak uygulamalar yapar. *
48. Okulumun yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri diğer okullara örnek oluşturur. *
49. Okulum, sosyal sorumluluk konusunda aktif projeler yürütür. *
50. Okulumun yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri paydaşlar (öğrenci, öğretmen, veli) tarafından fark edilir ve bir gurur vesilesi olur. *
51. Okulum, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için bütçe ayırır ve bu konuda gerekli çalışmaları yerine getirir. *
52. Okulum, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapar. *
53. Okulum, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin toplumun farklı kesimlerine ulaşmasını sağlar. *
54. Okulum, sosyal sorumluluk faaliyetlerine farklı paydaş grupların (veliler, diğer çalışanlar gibi) mümkün olduğunca katılmasını sağlar. *
55. Okulum, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin amacına ulaşmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapar ve bu çalışmaları takip eder. *
56. Okulum, sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılan paydaşların (öğrenci, öğretmen, veli) çalışmalarını sözlü olarak ya da belgelendirerek takdir eder ve buna yönelik çalışmalar yapar. *
57. Okulum, sosyal sorumluluk faaliyetleri konusunda toplumun farklı kesimleriyle (diğer okullar, sivil toplum örgütleri, basın vb.) işbirliği yapar. *
58. Okulum, paydaşların (öğrenci, öğretmen, veli) okula bağlılığını sağlamak ve artırmak için çalışmalar yapar. *
59. Okulum, tarihsel geçmiş ve geleneklere bağlı kalarak ve bunları vurgulayarak paydaşların (öğrenci, öğretmen, veli) okula bağlılıklarını artıracak etkinlikler yapar. *
60. Okulum, mezunların okula bağlılıklarını ve katkılarını sürdürebilmek amacıyla çalışmalar (mezunlar ofisi vb.) yapar. *
61. Okulum, paydaşların (öğrenci, öğretmen, veli) okulla ilgili faaliyetlere gönüllü olarak katılımını sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapar. *
62. Okulum, paydaşların (öğrenci, öğretmen, veli) zorlanmadan ve severek gelecekleri bir okul ortamına sahiptir. *
63. Okul paydaşları (öğrenci, öğretmen, veli), okul dışında da okula bağlılıklarını gösteren tutum ve davranışlar sergiler. *
64. Okul paydaşları (öğrenci, öğretmen, veli), okulumuzun bir parçası olmaktan mutluluk duyar. *
65. Okulumdaki öğretmenler, imkân olursa okullarıyla gurur duyarak yıllarca çalışmak ister. *
66. Okulumdaki öğrenciler, bu okuldan mezun oldukları için gurur duyar. *
67. Okulumdaki mezunlar, özel günlerde düzenlenen etkinliklere (öğretmenler günü, mezunlar günü vb.) büyük bir istekle katılır. *
68. Okulum, mezunlarla yakın ilişki içerisindedir ve okuldaki tüm değişim/gelişim/durum mezunlarla düzenli olarak paylaşılır. *
69. Okulum, her paydaşın (öğrenci, öğretmen, veli) bir parçası/içinde olmak isteyeceği bir okuldur. *
70. Okulum, mezunlarla yakın ilişki içerisindedir. *
71. Okulum, mezunlarını tüm gelişmelerden haberdar etmek için farklı bilgilendirme yöntemleri (web sitesi kurma, sosyal medya platformları vb.) kullanır. *
72. Okulumdaki veliler, çocuklarının bu okulun bir öğrencisi olmasından dolayı gurur duyar. *
73. Okulumdaki öğretmenler, bu okulun bir çalışanı olmaktan (dolayı) gurur duyar. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Robert College. Report Abuse - Terms of Service