ආහාර තාක්‍ෂණික පුහුණු වැඩසටහන් මාලාව / Food Technology Training Program Series / உணவு தொழில்நுட்ப பயிற்சித் தொடர்
ගෝලීය වසංගත තත්ත්වයක් පවතින මෙම අවස්ථාවේදී දේශීය කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයෙහි ප්‍රබෝධයක් ඇති කිරීම කාලීන අවශ්‍යතාවයකි. එහිදී, දේශීය මෙන්ම අපනයන වෙළදපොල අභිමුඛ කොටගත් විභව වෙළඳපොළ අවස්ථාවක් වන අගය එකතු කළ ආහාර නිෂ්පාදන ප්‍රමුඛස්ථානයක් ගනී. ඒ අනුව ජාතික ආර්ථිකයට ශක්තියක් වන අගය එකතු කළ ආහාර නිෂ්පාදනයේ නියැලී ව්‍යාවසායකයින් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරික සිහිනය යථාර්ථයක් බවට පත්කර ගැනීමට අවශ්‍ය තාක්ෂණික සහාය ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු මොනරාගල දිස්ත්‍රික් කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශයේ අප විසින් මේ වනවිට සැලසුම් කර ඇත.
Special Attention / විශේෂ අවධානයට / சிறப்பு கவனம்
මෙම අයදුම්පත ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පමණක් පුරවන්න/ இந்த படிவத்தை ஆங்கில ஊடகத்தில் மட்டும் நிரப்பவும்/ Please fill this form in English medium only
Name with Initials / මුලකුර සමග නම / முதல் எழுத்துக்களுடன் பெயர் *
Address / ලිපිනය / முகவரி: (eg- No.25, Tissa Rd, Monaragala) *
N.I.C Number / ජා.හැ.අංකය / தே. அ. அட்டை இலக்கம்: *
Gender / ස්ත්‍රී-පුරුෂභාවය / பாலினம் *
Contact Number / දු.ක අංකය / தொடர்பு எண்: *
ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය (දැනට නියැලී සිටින / ආරම්භ කිරිමට අපේක්‍ෂිත) / Business Category (having a business/like to start) / வணிகத்தின் தன்மை *
Business Status / ව්‍යාපාරයේ තත්ත්වය / வணிக நிலை *
District / දිස්ත්‍රික්කය / மாவட்டம் *
D.S. Division / ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශය / பி .செ. பிரிவு: *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy