Solicitud de cita DNI
Rellena los campos.
Nombre *
Apellidos *
e-mail
Teléfono *
Política de Protección de datos *
Required
Política de protección de datos
Les dades facilitades per vosté seran tractades per l’Ajuntament d’Onda, en qualitat de responsable de tractament, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud/s manifestada en el present document, dins del procediment administratiu corresponent.

La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels poders públics o competències conferits o, si és el cas, la necessitat de compliment d'una missió realitzada per interés públic.

Les dades seran conservades durant el termini de temps que estiga vigent l'expedient administratiu o, si és el cas, pel temps de resolució d'un procediment contenciós administratiu derivat. No obstant això, les dades podran ser conservades, si és el cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.
Les dades no seran cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a les entitats públiques o privades a les quals siga necessari o obligatori cedir aquestes per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos en la Llei.

Podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, si és el cas, oposició. A aquest efecte, haureu de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l’Ajuntament: El Pla, 1, CP - 12200, Onda, Castelló o, si és el cas, al nostre delegat de protecció de dades, dpo@onda.es.

En l'escrit haureu d'especificar quin d'aquests drets sol·liciteu que siga satisfet i, alhora, haureu de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En el cas que actuareu mitjançant representant, legal o voluntari, haureu d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en el cas que considereu vulnerat el vostre dret a la protecció de dades personals, podreu interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
-----------------------------------------------
os datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ajuntament d’Onda, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de gestionar la solicitud/es manifestada en el presente documento, dentro del procedimiento administrativo correspondiente.

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público.

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un procedimiento contencioso administrativo derivado. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.

Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley.

Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de Entrada del Ajuntament: El Pla, 1, CP - 12200, Onda, Castellón o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@onda.es.

En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ayuntamiento de Onda. Report Abuse