goodoo courier - Fòm Livrezon
Depi ou fin ranpli fòm sa, nap kontakte ou nan mwayen kominikasyon prefere'w la nan espas 24 èdtan.
Dat jounen jodi a: *
MM
/
DD
/
YYYY
Eske ou se yon nouvo oubyen yon ansyen kliyan? *
Si'w nouvo, eske se yon moun ki refere'w? Si se yon moun ki refere'w, se kiyès menm.
Your answer
Eske ou gen yon kòd pou rabè? Si wi, ekri li ak non moun ki te ba'w kòd la, si li aplikab w'ap resevwa rabè sou livrezon sa.
Your answer
Kijan ou rele? *
Your answer
Telefòn ou email. *
Your answer
Mwayen kominikasyon prefere'w.
Ki pwodwi ou vle voye Ayiti? *
Silvouplè bay tout detay ou kapab soti nan non pwodwi a rive nan kantite ak pwa apwoksimatif.
Your answer
Ba nou yon ide de pri total pwodui ou yo si w genyen'l
Silvouplè bay tout detay ou kapab soti nan non pwodwi a rive nan kantite ak pwa apwoksimatif.
Your answer
Pick-up options *
W'ap ka ale pran pwodwi ou yo nan youn nan anèks nou yo an Ayiti. Silvouplè di nou nan ki anèks ou ta vle ale pran yo.
Required
Eske ou ta renmen livrezon adomisil oubyen nan biwo ou? *
Yon ti frè anplis de omwen $10 US ka aplike.
Si'w reponn wi nan kesyon anlè a silvouple ba nou adrès ou vle nou livre pwodwi w yo. *
Your answer
Mèsi pou biznis ou!
Facebook: @shipgoodoo, Swiv nou pou enfo ki pi resan.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.