แบบสอบถามสมรรถนะนิสิตนักศึกษาครู
คำชี้แจง
1.แบบสอบถามนี้ใช้สอบถามนิสิต/นักศึกษาครู ให้ประเมินตนเองว่ามีสมรรถนะที่จำเป็นของครูในศตวรรษที่ 21 และได้รับการพัฒนาให้มีทักษะดังกล่าวมากน้อยเพียงใด
2.การตอบแบบสอบถามนี้ ผู้ตอบจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เพราะจะนำไปวิเคราะ์ในภาพรวม ไม่แยกวิเคราะห์รายบุคคลหรือรายสถานศึกษา ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตนิสิตนักศึกษาครูในอนาคตอันเร็วนี้ ดังนั้น "ขอให้ท่านตอบทุกข้อตามความเป็นจริง" ถ้ามีความเห็นเพิ่มเติมให้ระบุในช่องที่กำหนดให้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
เป็นนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่
กำลังศึกษาใน
ภาค
เกรดเฉลี่ย
ตอนที่ 2 สมรรถนะที่จำเป็น
2.1 ท่านมีสมรรถนะในด้านต่างๆเหล่านี้มากน้อยเพียงใด
วิชาเอก
น้อย
มาก
ภาษาอังกฤษ
น้อย
มาก
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)
น้อย
มาก
ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
น้อย
มาก
ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding)
น้อย
มาก
ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership)
น้อย
มาก
ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information, and Media Literacy)
น้อย
มาก
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)
น้อย
มาก
ทักษะการสร้างอาชีพและความรู้ได้ด้วยตนเอง (Career and Learning Self-Reliance Skills)
น้อย
มาก
2.2 ทักษะการสอนที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student - Centered)
น้อย
มาก
ใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning)
น้อย
มาก
ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning)
น้อย
มาก
ใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning)
น้อย
มาก
ใช้งานเป็นฐาน (Work-based Learning)
น้อย
มาก
2.3 ท่านได้รับการพัฒนาจากคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/วิทยาลัยครู ให้มีสมรรถนะเพียงพอกับการนำไปปฏิบัติหน้าที่ความเป็นครูอย่างไร
วิชาเอก
ไม่เพียงพอ
เพียงพอ
ภาษาอังกฤษ
ไม่เพียงพอ
เพียงพอ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ไม่เพียงพอ
เพียงพอ
ทักษะการสอนที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ไม่เพียงพอ
เพียงพอ
2.4 ความคิดเห็นด้านปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ถ้าลดเวลาเรียนให้น้อยลง เช่น จาก 5 ปี เป็น 4 ปี สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 และ สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของท่านจะเป็นอย่างไร
ถ้าเพิ่มปัจจัยเอื้อที่ดี มีศักยภาพและทันสมัย เช่น แหล่งเรียนรู้ การสื่อสารทางเทคโนโลยี สื่อการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ ท่านคิดว่าจะมีสมรรนะดังกล่าวเพิ่มขึ้นหรือไม่
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในด้านต่อไปนี้
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ ทักษะที่จำเป็น และทักษะการสอนสำหรับครูในศตวรรษที่ 21
Your answer
การพัฒนาให้มีทักษะทักษะที่จำเป็นของครูในศตวรรษที่ 21
Your answer
ปัจจัยที่เอื้อในการพัฒนาให้มีทักษะทักษะที่จำเป็นของครูในศตวรรษที่ 21
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms