แบบสอบถามสมรรถนะนิสิตนักศึกษาครู
คำชี้แจง
1.แบบสอบถามนี้ใช้สอบถามนิสิต/นักศึกษาครู ให้ประเมินตนเองว่ามีสมรรถนะที่จำเป็นของครูในศตวรรษที่ 21 และได้รับการพัฒนาให้มีทักษะดังกล่าวมากน้อยเพียงใด
2.การตอบแบบสอบถามนี้ ผู้ตอบจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เพราะจะนำไปวิเคราะ์ในภาพรวม ไม่แยกวิเคราะห์รายบุคคลหรือรายสถานศึกษา ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตนิสิตนักศึกษาครูในอนาคตอันเร็วนี้ ดังนั้น "ขอให้ท่านตอบทุกข้อตามความเป็นจริง" ถ้ามีความเห็นเพิ่มเติมให้ระบุในช่องที่กำหนดให้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
เป็นนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ *
กำลังศึกษาใน *
ภาค *
เกรดเฉลี่ย *
ตอนที่ 2 สมรรถนะที่จำเป็น
2.1 ท่านมีสมรรถนะในด้านต่างๆเหล่านี้มากน้อยเพียงใด
วิชาเอก *
น้อย
มาก
ภาษาอังกฤษ *
น้อย
มาก
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) *
น้อย
มาก
ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) *
น้อย
มาก
ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) *
น้อย
มาก
ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) *
น้อย
มาก
ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information, and Media Literacy) *
น้อย
มาก
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) *
น้อย
มาก
ทักษะการสร้างอาชีพและความรู้ได้ด้วยตนเอง (Career and Learning Self-Reliance Skills) *
น้อย
มาก
2.2 ทักษะการสอนที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student - Centered) *
น้อย
มาก
ใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning) *
น้อย
มาก
ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) *
น้อย
มาก
ใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning) *
น้อย
มาก
ใช้งานเป็นฐาน (Work-based Learning) *
น้อย
มาก
2.3 ท่านได้รับการพัฒนาจากคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/วิทยาลัยครู ให้มีสมรรถนะเพียงพอกับการนำไปปฏิบัติหน้าที่ความเป็นครูอย่างไร
วิชาเอก *
ไม่เพียงพอ
เพียงพอ
ภาษาอังกฤษ *
ไม่เพียงพอ
เพียงพอ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 *
ไม่เพียงพอ
เพียงพอ
ทักษะการสอนที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 *
ไม่เพียงพอ
เพียงพอ
2.4 ความคิดเห็นด้านปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ถ้าลดเวลาเรียนให้น้อยลง เช่น จาก 5 ปี เป็น 4 ปี สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 และ สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของท่านจะเป็นอย่างไร *
ถ้าเพิ่มปัจจัยเอื้อที่ดี มีศักยภาพและทันสมัย เช่น แหล่งเรียนรู้ การสื่อสารทางเทคโนโลยี สื่อการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ ท่านคิดว่าจะมีสมรรนะดังกล่าวเพิ่มขึ้นหรือไม่ *
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในด้านต่อไปนี้
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ ทักษะที่จำเป็น และทักษะการสอนสำหรับครูในศตวรรษที่ 21
Your answer
การพัฒนาให้มีทักษะทักษะที่จำเป็นของครูในศตวรรษที่ 21
Your answer
ปัจจัยที่เอื้อในการพัฒนาให้มีทักษะทักษะที่จำเป็นของครูในศตวรรษที่ 21
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms