แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมการประกอบพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี 2562
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและจิตอาสากิจกรรมกิจกรรมการประกอบพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี 2562 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกยุวกาชาดใหม่และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด ยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นยุวกาชาด
2.กำหนดการจัดกิจกรรมฯวันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. -12.00 น. ณ ห้องประชุมชินสีห์ ชั้น 3 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
3. ขอให้ท่านคลิกเลือกประเมินตามระดับความพึงพอใจในแต่ละรายการตามความคิดเห็นของท่านและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป โดยแบบประเมินความพึงพอใจ มีทั้งสิ้น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
4. โดยมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังต่อไปนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
รายการประเมิน *
5 พึงพอใจมากที่สุด
4 พึงพอใจมาก
3 พึงพอใจปานกลาง
2 พึงพอใจน้อย
1 พึงพอใจน้อยที่สุด
1. วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมสอดคล้องตรงกับหลักการยุวกาชาด
2. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
3. พิธีการขั้นตอนต่าง ๆดำเนินการตามระเบียบของสภากาชาดไทย
4. กิจกรรมการเข้าร่วมพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาดมีความศักดิ์สิทธิ์
5. การแต่งกายของผู้นำยุวกาชาดตามระเบียบของสภากาชาดไทย
6. การมอบเข็มเครื่องหมายยุวกาชาดให้แก่สมาชิกยุวกาชาด
7. การจัดเตรียมสถานที่ดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม
8. การแสดงของสมาชิกยุวกาชาดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
9. อาหารว่าง น้ำดื่มเพียงพอและมีความเหมาะสม
10. ภาพรวมในการจัดกิจกรรมประกอบพิธีเข้าประจำหมู่ฯ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานในครั้งต่อไป
Your answer
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือประเมินกิจกรรมฯในครั้งนี้
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: http//www.bdc.ac.th E-mail : academic.chinaraj@gmail.com Facebook:พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service