แบบประเมินการทดสอบ Pre Test 2018

วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  This is a required question
  This is a required question
  การทดสอบ Pre test ทำให้ผู้เรียนได้รู้ศักยภาพของตน
  ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการสอบ
  ความยาก-ง่ายของข้อสอบ (ความเหมาะสมของผู้สอบ)
  ความเหมาะสมของค่าใช้จ่าย
  ผลของการทดสอบ สามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองได้
  ท่านพึงพอใจต่อโครงการนี้เพียงใด
  ควรจัดให้มีโครงการนี้ต่อไป
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question