แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวัง ของผู้รับบริการที่มีต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาระดับภาค/แผนปฏิบัติราชการประจำปีระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค / แผนปฏิบัติราชการประจำปี ระดับภาค ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำแผน ต่อไป
2.ผู้รับบริการ หมายถึง
- บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10
- บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10
- ผุ้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนวันที่ 29-20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ขอความอนุเคระห์ท่านได้ตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
1. เพศ
2. ระดับการศึกษา
3. หน่วยงาน
ตอนที่ 2 ความต้องการ/ความคาดหวัง ของผู้รับบริการ
เป็นคำถามปลายเปิดให้ท่านแสดงความคิดเห็น ด้านความต้องการความคาดหวัง ที่มีต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค/แผนปฏิบัติราชการประจำปี ระดับภาค
1.
Your answer
2.
Your answer
3.
Your answer
4.
Your answer
5.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service