મેગા ઇવેન્ટ રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ- MEGA EVENT REGISTRATION FORM
દરેક સ્પર્ધામાં શાળા દીઠ વધુમાં વધુ બે એન્ટ્રી વિદ્યાર્થીઓના નામ અને જરૂરી વિગતો ભરી સ્પર્ધા માટે નું રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકાશે.
In each competition maximum 2 per school are allowed. Registration with the names of the students and necessary details should be sent in scanned copy latest by 20-02-2020,Thursday on isrocarnival@gmail.com. OR Each school can register through Google form available on the websites of both the colleges.
શાળા/કોલેજ નું નામ- SCHOO/COLLEGE NAME *
Your answer
શાળા/કોલેજ નું સરનામું SCHOOL/COLLEGE ADDRESS *
Your answer
શાળા/કોલેજ નું ઇમેઇલ એડ્રેસ - SCHOOL/COLLEGE EMAIL ID *
Your answer
શાળા/કોલેજ ફેકલ્ટી રેપ્રેઝન્ટટિવ / ટીચર/શિક્ષક નું નામ - NAME OF SCHOOL/COLLEGE FACULTY REPRESENTATIVE *
Your answer
શાળા/કોલેજ ફેકલ્ટી રેપ્રેઝન્ટટિવ / ટીચર/શિક્ષક મોબાઈલ નંબર - REPRESENTATIVE CONTACT NUMBER *
Your answer
આચાર્યશ્રીનું નામ - PRINCIPAL NAME *
Your answer
આચાર્યશ્રી સંપર્ક નંબર - CONTACT NO. OF PRINCIPAL *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy