แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ทุกข้อ จำนวน 20 ข้อ เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question