แบบประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อโรงเรียน ด้านเทคโนโลยี T

    ประชากรส่วนใหญ่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
    การเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย
    นำ IT ไปใช้โดยไม่เกิดประโยชน์
    Please enter one response per row