คอร์สติวสด ภาค ก และภาค ข ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล (ติวที่สถาบัน)
คอร์สติวเข้มเจาะข้อสอบ (เน้นสอนทำข้อสอบ)
รับประกันคุณภาพโดย อ.เป้ ชลสิทธิ์ ประสบการณ์ตินานกว่า 20 ปี
#ค่าติวภาค ก ท้องถิ่น ฿สมัครก่อน 25 พ.ค.2562 ค่าติว 5,000 บาท หลังจากนั้น 6,500 บาท
#ค่าติวภาค ข ท้องถิ่น ฿สมัครก่อน 25 พ.ค.2562 ค่าติว 2,900 บาท หลังจากนั้น 3,900 บาท
#ค่าติวภาค ก ท้องถิ่น ฿สมัครก่อน 25 พ.ค.2562 ค่าติว 5,000 บาท หลังจากนั้น 6,500 บาท #ค่าติวภาค ข ท้องถิ่น ฿สมัครก่อน 25 พ.ค.2562 ค่าติว 2,900 บาท หลังจากนั้น 3,900 บาท
1. ภาค ก มีเนื้อหาในคอร์สประกอบด้วยอะไรบ้าง
#ภาค ก มีเนื้อหาในคอร์สประกอบด้วยอะไรบ้าง ???
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) : มีเนื้อหามีดังนี้
1. ลำดับ และอนุกรม
2. คณิตศาสตร์พื้นฐาน พื้นที่และปริมาตร
3. สถิติเบื้องต้นและความน่าจะเป็น
4. อุปมาอุปไมย
5. การสรุปความ และตรรกศาสตร์
6. เงื่อนไขสัญลักษณ์
7. เงื่อนไขภาษา
8. ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
- โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

1.2 วิชาภาษาไทย(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) : มีเนื้อหามีดังนี้
1. การวิเคราะห์บทความสั้นและบทความยาว :
- การอ่านจับใจความ
- การสรุปความ
- การตีความ
2. การเลือกใช้คำและกลุ่มคำให้ถูกต้อง
3. การเรียงข้อความ
4. การสะกดคำ
5. การแต่งประโยค
6. คำศัพท์

1.3 ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) : เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ การตีความ และความเข้าใจสาระสาคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น มีเนื้อหามีดังนี้
1. Grammar / Structure
2. Conversation
3. Reading Comprehension
4. Vocabulary
1.4 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) : เป็นการทดสอบความพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน . ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
9. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
10. พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
11. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
#ค่าติวภาค ก ท้องถิ่น ฿สมัครก่อน 25 พ.ค.2562 ค่าติว 5,000 บาท หลังจากนั้น 6,500 บาท
#ค่าติวภาค ข ท้องถิ่น ฿สมัครก่อน 25 พ.ค.2562 ค่าติว 2,900 บาท หลังจากนั้น 3,900 บาท
2. ภาค ข ที่เปิดติวมีดังนี้???
ตำแหน่งที่เปิดติว ระดับปฏิบัติงาน (วุฒิ ปวช./ปวส.)
1. เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
5. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดติว ระดับปฏิบัติการ (วุฒิ ป.ตรี)
1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
3. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
4. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
5. นักวิชการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
6. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เนื้อหาหลักสูตร มีดังดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดติว ระดับปฏิบัติงาน (วุฒิ ปวช./ปวส.)
1. เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561

3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543

4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5. กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

5. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
4. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสาธารณสุขเบื้องต้น ได้แก่
- การควบคุมและป้องกันโรค
- การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม งานโภชนาการ งานทางด้านระบาดวิทยา
7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

ตำแหน่งที่เปิดติว ระดับปฏิบัติการ (วุฒิ ป.ตรี)
1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561
3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
9. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และจัดทำงบการเงินประจำวัน ประจำเดือน/ประจำปี รายงานทางการเงิน และรายงานทางบัญชี

2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543

3. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561
2. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5. นักวิชการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
3. กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ

6. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
3. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
5. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ การบริการอนามัย แม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว
3. รูปแบบการติวในคอร์สเป็นอย่างไร ?
#รูปแบบการติว
# ติวสรุปฝึกทำโจทย์ไปพร้อมกัน
 ติวปรับพื้นฐาน เพื่อทำโจทย์ไปพร้อมกัน สไตล์ อ.เป้ ชลสิทธิ์ สั้น+ง่าย+ฉับ+ไว
 ติวแบบทำโจทย์ตามข้อสอบจริง
 ไม่มีพื้นฐานก็สอบผ่านได้ ถ้าเต็มที่ไปด้วยกัน
 รับประกันคุณภาพ โดย อ.เป้ ชลสิทธิ์
 รับจำนวนจำกัด เต็มปิดรับทันที
4. สมัครได้ถึงเมื่อไร และเริ่มติวเมื่อไร ?
 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งเต็ม เต็มปิดรับสมัครทันที

 วันเริ่มติว
ภาค ก ติวทุกวันเสาร์ถึงสอบ เริ่ม 25 พ.ค. 2562 เวลา 09.30-16.30 น.
ภาค ข ติวทุกวันอาทิตย์ถึงสอบ เริ่ม 2 มิ.ย. 2562 เวลา 09.30-16.30 น.

 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อสมัครติว
① ได้สิทธิเข้ากลุ่มติวทันทีเมื่อแจ้งการชำระค่าติว
② สามารถเรียนซ้ำในกลุ่มได้ทุกที่ ทุกเวลา
คู๋มือที่ใช้ประกอบการติว ภาค ก ท้องถิ่น
5. กรอกข้อมูลสมัครเรียน
กรุณากรอก ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อเฟสบุ๊ค และไอดีไลน์ เพื่อการติดต่อกลับ เพราะจะมีผลต่อการเพิ่มรายชื่อผู้เรียน
ชื่อ นามสกุล *
Your answer
ที่อยู่ *
Your answer
เบอร์โทร *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
ชื่อเฟส *
Your answer
ไอดีไลน์ *
Your answer
สมัครติวภาค ก ท้องถิ่น ระดับอะไร
สมัครติวภาค ข ท้องถิ่น ตำแหน่งอะไร
6. โอนเงินและแจ้งการโอนเงินทางไลน์ : LINE@ ไอดี : @suregroup
ขั้นตอนที่ 1. โอนเงินค่าคอร์สติว
ภาค ก สมัครก่อน 25 พ.ค.2562 ค่าติวลดเหลือ 5,000 บาท จากปกติ 6,500 บาท
ภาค ข สมัครก่อน 25 พ.ค.2562 ค่าติวลดเหลือ 2,900 บาท จากปกติ 3,900 บาท
ชื่อบัญชี นายชลสิทธิ์ ชาญนุชิต
- ธนาคารกรุงไทย 483-0-17195-2
- ธนาคารกรุงเทพ 234-4-27039-8
- ธนาคารกสิกรไทย 078-2-31360-8
- ธนาคารไทยพาณิชย์ 169-2-32419-1
ขั้นตอนที่ 2. ส่งหลักฐานการโอนมาที่ Line ID : @suregroup
โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้
ชื่อ.......................
คอร์สที่สมัคร.....................
ชื่อเฟสบุ๊ค............
ไอดีไลน์..............
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริง
แจ้งหลักฐานการโอนเงิน
#แจ้งหลักฐานการโอนเงินไปที่ LINE@ ไอดี : @suregroup
#สแกน QR CODE เพื่อแจ้งการชำระค่าเรียน
7. โปรดทราบ
① ต้องกดปุ่ม "ส่ง" เพื่อส่งข้อมูลที่กรอกเสร็จ แล้วทีมงานจะตรวจสอบการแจ้งการชำระเงิน และทีมงานจะนำท่านเข้ากลุ่ม facebook ชื่อ "กลุ่มติวตะลุยโจทย์ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น" และกลุ่มติว ภาค ข ตามตำแหน่งต่างๆ ที่ท่านสมัคร
② ทีมงานจะเก็บรายชื่อเพื่อไว้ตรวจสอบวันมาติว
③ เมื่อได้เข้ากลุ่มแล้ว คู่มือ หนังสือ เอกสาร และสื่อการสอนทุกรูปแบบ ในกลุ่มติวได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้สมาชิกเผยแพร่ให้บุคคลอื่นหรือทำซ้ำไม่ว่าวิธีใดก็ตาม หากมีพฤติกรรมและมีการละเมิด ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกกลุ่ม โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะดำเนินทางกฎหมายต่อไป
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy