แบบฟอร์มสมัครงาน บริษัท Apex Medical Center
โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร *
ความคาดหวังของรายได้ *
อีเมล (ส่วนตัว) *
ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานจากแหล่งใด *
ชื่อเว็บหางาน , Facebook ,Google ,บุคคลแนะนำ , ฯลฯ
ชื่อ-นามสกุล ผู้แนะนำในการสมัครงาน
ระบุชื่อ-นามสกุล ผู้แนะนำให้ถูกต้อง
ตัวอย่าง [ชื่อ-สกุล & รหัสพนักงาน(ถ้ามี)]
ชื่อเฟสบุ๊คผู้สมัคร *
สาขาที่ต้องการสมัคร *
ไอดีไลน์ (Line ID) *
คำนำหน้า *
ชื่อ *
นามสกุล *
ชื่อเล่น *
วัน/เดือน/ปี เกิด
ระบุเป็นปี ค.ศ.
MM
/
DD
/
YYYY
น้ำหนัก *
ส่วนสูง *
อายุ *
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ *
หมู่ที่
ถนน
ตำบล/แขวง *
อำเภอ/เขต *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
เลขบัตรประชาชน *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ภาวะทางทหาร
ผู้สมัครเพศหญิง สามารถข้ามข้อนี้ได้เลย
สถานภาพ *
Required
วุฒิการศึกษาที่จบล่าสุด *
ชื่อสถาบัน *
คณะ/สาขาวิชาเอก *
วันที่จบการศึกษา
ระบุเป็นปี ค.ศ.
MM
/
DD
/
YYYY
เกรดเฉลี่ย *
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
การพูด (Speaking) *
การอ่าน (Reading) *
การเขียน (Writing) *
ทักษะที่โดดเด่นของท่าน เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่สมัคร *
ความสามารถพิเศษอื่นๆ *
สามารถระบุรายละเอียดได้ไม่เกิน 7 บรรทัด
(กรุณากรอก) รายละเอียดประวัติการทำงาน โดยเรียงจากสถานที่ทำงานล่าสุด
กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง
*ถ้าไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน สามารถใช้สัญลักษณ์ - ,หรือแจ้งว่าไม่มีประสบการณ์ได้เลย
1. ชื่อสถานที่ทำงานล่าสุด *
*ถ้าไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน สามารถใช้สัญลักษณ์ - ,หรือแจ้งว่าไม่มีประสบการณ์ได้เลย
1.1 ตำแหน่ง *
*ถ้าไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน สามารถใช้สัญลักษณ์ - ,หรือแจ้งว่าไม่มีประสบการณ์ได้เลย
1.2 หน้าที่รับผิดชอบ *
อธิบายหน้าที่ของตัวเองที่รับผิดชอบ ระบุได้ไม่เกิน 12 บรรทัด
1.3 เงินเดือนสุดท้าย *
1.4 วัน เดือน ปี เข้าทำงาน
ระบุเป็นปี ค.ศ. (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ ระบุวันไหนลงไปก็ได้)
MM
/
DD
/
YYYY
1.5 ถึงวันที่
ระบุเป็นปี ค.ศ. (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ ระบุวันไหนลงไปก็ได้)
MM
/
DD
/
YYYY
1.6 สาเหตุที่ออกจากงาน *
1.7 เบอร์โทรศัพท์สถานที่ทำงาน
2. ชื่อสถานที่ทำงาน
*ถ้าไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน สามารถใช้สัญลักษณ์ - ,หรือแจ้งว่าไม่มีประสบการณ์ได้เลย
2.1 ตำแหน่ง
*ถ้าไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน สามารถใช้สัญลักษณ์ - ,หรือแจ้งว่าไม่มีประสบการณ์ได้เลย
2.2 หน้าที่รับผิดชอบ
อธิบายหน้าที่ของตัวเองที่รับผิดชอบ ระบุได้ไม่เกิน 12 บรรทัด
2.3 เงินเดือนสุดท้าย
2.4 วัน เดือน ปี เข้าทำงาน
ระบุเป็นปี ค.ศ. (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ ระบุวันไหนลงไปก็ได้)
MM
/
DD
/
YYYY
2.5 ถึงวันที่
ระบุเป็นปี ค.ศ. (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ ระบุวันไหนลงไปก็ได้)
MM
/
DD
/
YYYY
2.6 สาเหตุที่ออกจากงาน *
2.7 เบอร์โทรศัพท์สถานที่ทำงาน
3. ชื่อสถานที่ทำงาน
3.1 ตำแหน่ง
3.2 หน้าที่รับผิดชอบ
อธิบายหน้าที่ของตัวเองที่รับผิดชอบ ระบุได้ไม่เกิน 12 บรรทัด
3.3 เงินเดือนสุดท้าย
3.4 วัน เดือน ปี เข้าทำงาน
ระบุเป็นปี ค.ศ.
MM
/
DD
/
YYYY
3.5 ถึงวันที่
ระบุเป็นปี ค.ศ.
MM
/
DD
/
YYYY
3.6 สาเหตุที่ออกจากงาน
3.7 เบอร์โทรศัพท์สถานที่ทำงาน
4. ชื่อสถานที่ทำงาน
4.1 ตำแหน่ง
4.2 หน้าที่รับผิดชอบ
อธิบายหน้าที่ของตัวเองที่รับผิดชอบ ระบุได้ไม่เกิน 12 บรรทัด
4.3 เงินเดือนสุดท้าย
4.4 วัน เดือน ปี เข้าทำงาน
ระบุเป็นปี ค.ศ.
MM
/
DD
/
YYYY
4.5 ถึงวันที่
ระบุเป็นปี ค.ศ.
MM
/
DD
/
YYYY
4.6 สาเหตุที่ออกจากงาน
4.7 เบอร์โทรศัพท์สถานที่ทำงาน
5. ชื่อสถานที่ทำงาน
5.1 ตำแหน่ง
5.2 หน้าที่รับผิดชอบ
อธิบายหน้าที่ของตัวเองที่รับผิดชอบ ระบุได้ไม่เกิน 12 บรรทัด
5.3 เงินเดือนสุดท้าย
5.4 วัน เดือน ปี เข้าทำงาน
MM
/
DD
/
YYYY
5.5 ถึงวันที่
MM
/
DD
/
YYYY
5.6 สาเหตุที่ออกจากงาน
5.7 เบอร์โทรศัพท์สถานที่ทำงาน
6. ชื่อสถานที่ทำงาน
6.1 ตำแหน่ง
6.2 หน้าที่รับผิดชอบ
อธิบายหน้าที่ของตัวเองที่รับผิดชอบ ระบุได้ไม่เกิน 12 บรรทัด
6.3 เงินเดือนสุดท้าย
6.4 วัน เดือน ปี เข้าทำงาน
MM
/
DD
/
YYYY
6.5 ถึงวันที่
MM
/
DD
/
YYYY
6.6 สาเหตุที่ออกจากงาน
6.7 เบอร์โทรศัพท์สถานที่ทำงาน
7. ชื่อสถานที่ทำงาน
7.1 ตำแหน่ง
7.2 หน้าที่รับผิดชอบ
อธิบายหน้าที่ของตัวเองที่รับผิดชอบ ระบุได้ไม่เกิน 12 บรรทัด
7.3 เงินเดือนสุดท้าย
7.4 วัน เดือน ปี เข้าทำงาน
MM
/
DD
/
YYYY
7.5 ถึงวันที่
MM
/
DD
/
YYYY
7.6 สาเหตุที่ออกจากงาน
7.7 เบอร์โทรศัพท์สถานที่ทำงาน
ท่านมีรายได้จากช่องทางอื่นๆอีกหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น เป็นตัวแทนขายประกันชีวิต
*
คุณสามารถศึกษานโยบายส่วนบุคคลการสมัครงานได้ที่
คำรับรองของผู้สมัคร *
ข้าพเจ้าของรับรองว่า ข้อความที่ได้กรอกในใบสมัครหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฎว่าเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ พิจารณาเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที โดยไม่ต้องจ่ายชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
Required
คำรับรองของผู้สมัคร *
ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นโรคร้ายแรง และหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
Required
คำรับรองของผู้สมัคร *
ข้าพเจ้าไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมใดๆ หรือต้องโทษในคดีอาญา
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Apex Health Clinic Co., Ltd.. Report Abuse