แบบสอบถาม : ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ส.ป.ก. และเว็บไซต์
คำชี้แจง แบบสอบถาม

                แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ส.ป.ก. และเว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดพิจารณาตอบแบบสอบถามให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดและครบถ้วนทุกข้อ


Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
๑. เพศ *
๒. อายุ *
๓. สถานภาพ *
4. วุฒิการศึกษา *
5. สังกัด *
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ส.ป.ก.
๑. ด้านการบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ปรับปรุง
๑.๑ วลาให้บริการ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
๑.๒ ความถูกต้องและความรวดเร็วในการให้บริการ
๒. ด้านบุคลากร  จำนวนบุคลากร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ปรับปรุง
๒.๑ จำนวนบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ
๒.๒. ให้บริการด้วยความเป็นกันเอง บริการด้วยความเต็มใจ มีกิริยามารยาทดี (service mind)
๓. ด้านสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก                                                                                                                                                                         *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ปรับปรุง
๓.๑ สถานที่ตั้งให้บริการมีความเหมาะสม สะอาด สะดวกเข้าใช้บริการง่าย มีป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน
๓.๒ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเว็บไซต์/Facebook/ บอร์ด
ส่วนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ส.ป.ก. (www.alro.go.th/alro_info/)
๑. มีความชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน *
๒. มีความสอดคล้อง และตรงกับความต้องการเนื้อหา *
๓. ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับหน้าเว็บเพจในแต่ละหน้า *
๔. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาและทำความเข้าใจ *
๕. มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ความรู้นำไปใช้ประโยชน์ได้ *
๖. ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy