แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดย สถาบันวิจัยแลพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการให้บริการในภาพรวมและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง

โดยแบบสอบถามมีข้อมูลด้วยกัน 3 ตอนดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
3. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ

ประจำปีงบประมาณ 2562

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย ✓ เลือกข้อที่ตรงกับผู้ตอบ
1.1 เพศ
1.2 ประเภทผู้รับบริการ
1.3 ท่านติดต่อขอรับบริการโดยช่องทางใดมากที่สุด
1.4 ติดต่อเรื่อง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย ✓ เลือกข้อที่ตรงกับผู้ตอบ
2.1 กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน
2. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก มีความคล่องตัว
3. การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
2.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น
2. สามารถให้คำชี้แจงและให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ
3. มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่และความพร้อมในการให้บริการ
4. ให้บริการด้วยความเต็มใจ มีอัธยาศัยที่ดี และเป็นกันเอง
2.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ป้าย / สัญลักษณ์ / ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ ชัดเจน
2. เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม
3. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น จุดประสานงาน เป็นต้น
2.4 ด้านการให้บริการในภาพรวม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การให้บริการได้รับตรงตามความต้องการ
2. ความครบถ้วน ถูกต้อง ในการให้บริการ
3. สามารถนำ คำตอบ/ข้อเสนอแนะ ไปปรับใช้ได้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ
3.1 จุดเด่นการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
Your answer
3.2 สิ่งที่ควรปรับปรุงในการให้บริการ
Your answer
3.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of NAKHON PHANOM UNIVERSITY. Report Abuse - Terms of Service