แบบประเมินเว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดี มก.
แบบประเมินความพึงพอใจการบริการข้อมูลข่าวสารของเว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (www.lit.human.ku.ac.th)
ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นทั่วไป *
ระดับความพึงพอใจ (5 = มากที่สุด, 4= มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1= น้อยที่สุด)
5
4
3
2
1
ท่านได้รับความรู้จากการเยี่ยมชมในครั้งนี้
ข้อมูลในเว็บไซต์เป็นประโยชน์ และถูกต้อง
ข้อมูลในเว็บไซต์มีความทันสมัย
รูปแบบการนำเสนอเข้าใจง่าย
รูปแบบการนำเสนอมีความน่าสนใจ
ส่วนที่ 2 ท่านใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ในส่วนใด *
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Required
ขอขอบคุณที่ร่วมตอบแบบประเมิน
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของภาควิชาวรรณคดีให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms