สัมมนาเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจดิจิตอล” หัวข้อ Internet of Things

"สัมมนาเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจดิจิตอล”
หัวข้อ Internet of Things
ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมสัมมนาและคอนเนคชั่น เดอะคอนเน็คชั่น เอดูคูซีน
สถานีรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว ทางออก 4

กำหนดการ
เวลา 8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 9.00 - 9.15 น. เปิดงาน ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เวลา 9.15 - 9.45 น. บรรยายในหัวข้อ "Internet of Things สำหรับผู้บริหาร ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิเนตร อูนากูล นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย
เวลา 9.45 - 10.45 น. บรรยายในหัวข้อ "เทคโนโลยี Mems Sensor กับ Internet of Things"
โดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์
(เนคเทค NECTEC, สวทช. NSTDA)
เวลา 10.45 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 11.00 - 12.00 น. บรรยายในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนา Internet of Things ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์"
โดย คุณภาณุภณ พสุชัยสกุล บรรณาธิการบริหารนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์/วิทยากร
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (แบบบุฟเฟ่)
เวลา 13.00 - 14.45 น. บรรยายในหัวข้อ "Internet of Things in Home or Office สมาร์ทโฮม&ออฟฟิศ"
โดย คุณอดุลย์ นันทะแก้ว จาก ซอฟต์ พาวเวอร์ กรุ๊ป
*** Workshop การเขียนโปรแกรมควบคุมการเปิด-ปิดไฟ ด้วยบอร์ด Arduino ***
เวลา 14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.00 - 16.00 น. Workshop (ต่อ)
***Workshop การเชื่อมต่อ Wifi เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดไฟผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือ***

ค่าลงทะเบียน พิเศษ! เข้าฟังสัมมนา เพียงท่านละ 499 บาทเท่านั้น (ปกติท่านละ 799 บาท)
(ในกรณีองค์กรที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูป จะบวกภาษีมูลค่า 7% จากยอดปกติ)
(ในกรณีที่องค์กรของท่านมียอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,000 บาทขึ้นไป
กรุณาหัก ณ ที่จ่ายตามที่องค์กรกำหนด และนำมาให้ในวันงาน)

ท่านที่ต้องการเวิร์คช็อป กรุณานำโน๊คบุ๊คมาในวันสัมมนา พร้อมบอร์ด Arduino + อุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ท่านมี
หรือสั่งชุด Arduino RFID Learning Kit พร้อม Wifi Module ในราคาทุนเพียง 1,690 บาทเท่านั้น
(1,565 บาท + 125 บาท)

การโอนเงิน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 2342016565 บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อสำรองที่นั่งที่ opensource2day@gmail.com
โทรศัพท์ 0-2453-9629 โทรทัพท์เคลื่อนที่ 08-7099-0005 โทรสาร 0-2453-9628

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question