Đăng ký khóa học tại Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội (HPEC) - Đại học Y Hà Nội

Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội (HPEC) - Đại học Y Hà Nội đào tạo liên tục trong lĩnh vực y học, các khóa học liên tục cập nhật tại:
+ Website: http://www.hpec.edu.vn.
+ Facebook: https://www.facebook.com/hpec.hmu. Add Friend để luôn được thông báo thông tin khóa học: https://www.facebook.com/hpec1
+ ☎: 04 629 59 036
=> Mỗi lần đăng ký cho 01 khóa học. Bạn có thể đăng ký nhiều lần cho nhiều khóa học. Đăng ký này cần có trước khi nộp hồ sơ bản cứng.
+ Tải "Đơn đăng ký học" bản cứng: https://goo.gl/oltOcZ
Trân trọng !
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question