ด้านสภาพแวดล้อมและด้านปัจจัยก่อนการดำเนินงานตามโครงการมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำชี้แจง โปรดเลือกระดับที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน (คณะกรรมการดำเนินการ)
  1. ส่งเสริมให้โรงเรียนได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2. เป็นการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถในการแสวงหาวิธีการเรียนรู้ รู้จักวิธีทำงานร่วมกับผู้อื่น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  3. สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการแสดงออกทางด้านวิชาการของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำเสนอความสามารถทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
  Please enter one response per row
  4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา
  5. เพื่อนำเสนอผลงาน ความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
  6. เพื่อจัดประกวด แข่งขันทักษะวิชาการ และความสามารถนักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ
  7. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนักเรียน นวัตกรรมทางการศึกษาของครู และสถานศึกษา ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
  8. เพื่อเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
  9. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
  Please enter one response per row
  10.ด้านปริมาณ ครู ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 10,000 คน
  11. ด้านคุณภาพ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 71 โรงเรียน โรงเรียนราชประชา นุเคราะห์ 19 นครศรีธรรมราช และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดอื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ อย่างเต็มศักยภาพ
  12. ด้านคุณภาพ ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมและชมงาน เข้าร่วมชมผลงานครูและนักเรียน รวมถึงนวัตกรรมทางการศึกษา
  Please enter one response per row
  13. สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
  14. สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  15. สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล
  Please enter one response per row
  16. ความพร้อมของผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการดำเนินงาน
  17. ความพร้อมของงบประมาณ
  18. ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่
  Please enter one response per row
  19. กระบวนการประชุม เตรียมวางแผน/สร้างความเข้าใจด้านนโยบาย
  20. กระบวนการประสานงานคำสั่ง การมอบหมายงาน
  21. กระบวนการประสานงานแนวทางการจัดกิจกรรม
  22. กระบวนการประสานงานเกณฑ์กติกาในการแข่งขัน
  23. กระบวนการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
  24.กระบวนการประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมวิชาการ
  25. กระบวนการพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ
  26. กระบวนการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
  27. กระบวนการจัดนิทรรศการวิชาการของสหวิทยาเขต
  28. กระบวนการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
  29. กระบวนการติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
  Please enter one response per row
  This is a required question