އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހިމް ޝިހާބުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް - 2019 | އޮފީސް/ ކުންފުނި/ ކުލަބު/ ޖަމުޢިއްޔާ/ ޖަމާޢަތް/ ޓީމުތަކުގެ ބައި
ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު (އޮފީސް/ ކުންފުނި/ ކުލަބު/ ޖަމުޢިއްޔާ/ ޖަމާޢަތް/ ޓީމުތަކުގެ ބައި)
Email address *
މި ފޯމު ފުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަން
ފޯމު ފުރާން ތާނަ އަކުރު ބޭނުންކުރުން.
• ބައިވެރިވާ ތަނުގެ ލޯގޯ އަޕްލޯޑު ކުރެވިފައިވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން
• މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހައި ބައިވެރިންގެ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ އަޕްލޯޑު ކުރެވިފައި ވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން.
• މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހައި ބައިވެރިންގެ އިސްޓޭންޕު ސައިޒު ފޮޓޯ އަޕްލޯޑު ކުރެވިފައި ވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން.
• ބައިވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަތޯ ކަށަވަރުކުރުން.
• މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ބެލުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ލިޔުން އަޕްލޯޑު ކުރެވިފައި ވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން.

މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ނަކަލު ޑައުންލޯޑު ކުރޭ

https://drive.google.com/file/d/1F238Le-JHFe7OHaVfgyCnlWzXYnG1U7Z/view?usp=sharing

ބައިވެރިވާން އެދޭ ގިންތީގައި ފާހަގަ ޖަހާ *
Required
ބައިވެރިވާ ތަނުގެ ނަން: *
ބައިވެރިވާ ތަނުގެ އީމެއިލް އެޑުރެސް: *
ބައިވެރިވާ ތަނުގެ ފޯނު ނަންބަރު: *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Dhivehibahuge Academy. - Terms of Service