ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡಿ.ಇಡಿ ವಿವಿಧ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಉರ್ದು, ಮರಾಠಿ, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಹತೆ ಇರುವವರು ದಿ : 25/07/2015 ರ ಒಳಗೆ ಹೆಸರು ನೊಂದಾಯಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question