แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โปรดตอบคำถามที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ชื่อบัณฑิต
Your answer
คณะ
สาขาวิชา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
ชื่อหน่วยงาน
Your answer
ที่อยู่
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
โทรสาร
Your answer
E-mail
Your answer
2. ตำแหน่งของท่านในหน่วยงาน
3. ลักษณะของหน่วยงาน
4. เงินเดือนที่บัณฑิตได้รับ (บาท)
Your answer
เงินพิเศษ (บาท)
Your answer
5. งานที่บัณฑิตปฏิบัติอยู่ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษาหรือไม่
6. ระยะเวลาที่บัณฑิตทำงานอยู่กับท่าน
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
1.3 มีความกล้าหาญทางจริยธรรมกล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมด้วยความเข้าใจในผู้อื่น เข้าใจโลกและมีจิตสาธารณะ
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
1.4 มีความเสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
1.6 สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
2.2 มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สำหรับครูปฐมวัยอย่างบูรณาการ ทั้งการบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
2.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 . การวางแผน และความสามารถในการปฏิบัติงานได้สำเร็จตามกำหนดเวลาการจัดลำดับความสำคัญของงานต่างๆ โดยเฉพาะงานด่วนต้องทำก่อนงานใหญ่เสมอ
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
3.2 สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนำไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
3.3 มีความเป็นผู้นำทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
3.4 ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและผู้อื่นในการทำงานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4.2 มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4.3 มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4.4 มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการวิจัยเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูล
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
5.2 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลและการแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
5.3 สามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
6. ทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยที่จะสอนอย่างบูรณาการ
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
3.1 ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรหรือเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต
4.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Your answer
4.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms