แบบฟอร์มพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้เบื้องต้น (ไม่ใช่การสมัครขอสินเชื่อ)
กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ตรงตามความจริง
* จำเป็นต้องกรอก
ชื่อ-นามสกุล *
เลขบัตรประชาชน *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
ไลน์ไอดี *
เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้กับบริษัทเป็นความจริงและถูกต้อง ข้าพเจ้าเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือไม่ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อาจเป็นสาเหตุให้บริษัทฯเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาหรือตัดสิทธิการพิจารณาของข้าพเจ้าได้

ข้าพเจ้าตกลงยอมรับข้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์จากบริษัท เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ข้อมูลการตลาด และรายการส่งเสริมการขายเป็นต้น โดยขอให้ส่งไปยังที่อยู่ทางไลน์ไอดีและ/หรือทางโทรศัพท์มือถือ ตามรายละเอียดที่ได้กรอกไว้ และข้าพเจ้าทราบดีว่า หากข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะรับข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป ข้าพเจ้าสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวได้ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด
กรุณากดยอมรับเงื่อนไข *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Biz Dimension Co., Ltd.. Report Abuse