X-mas Time - zgłoszenie Helpera
Tutaj grzecznie wypełniacie zgłoszenie po czym trzymacie kciuki aby was przyjęli byście mogli bawić się w naszej ekipie prześwietnie razem z nami ^^
Akceptacja regulaminu konwentu *
Dział I – OgólnyOrganizatorem festiwalu X-mas Time jest Fundacja POPCOOLTURA zwanym dalej Organizatorem.Wykupienie wejściówki na X-mas Time (zwany dalej zamiennie konwentem, festiwalem, imprezą lub X-mas Time) jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją wszystkich postanowień i warunków niniejszego regulaminu. Złamanie przez uczestnika dowolnego z warunków regulaminu może skutkować odebraniem wejściówki i wydaleniem z imprezy bez możliwości uzyskania zwrotu poniesionych kosztów oraz wnoszenia jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora.Każda osoba fizyczna która wykupi lub otrzyma od osoby uprzywilejowanej do jej wydania, wejściówkę na X-mas Time staje się jego pełnoprawnym Uczestnikiem, niezależnie od formy, w jakiej występuje (uczestnik/wystawca/prelegent/obsługa etc.). Wejściówki wykupić można w punkcie akredytacji podczas trwania imprezy lub zarezerwować i opłacić zdalnie poprzez udostępniony przez Organizatora kanał rezerwacji, w której to sytuacji odbiór wejściówki również mieć miejsce będzie w punkcie akredytacji na terenie imprezy.X-mas Time odbywa się na:Terenie Szkoły Podstawowej nr. 97 na ul. Prosta 16 w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2019 we Wrocławiu, oraz terenach do niego przynależnychW kwestiach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.W kwestiach nieobjętych Regulaminem i nie podlegających pod przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, ostateczna decyzja co do trybu postępowania należy do Organizatora lub osób przez niego upoważnionych.W przypadku zdarzenia losowego, takiego jak żałoba narodowa, poważnej awarii na obszarze Festiwalu, a także innych przyczyn, które uniemożliwiają zorganizowanie Festiwalu a za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ma on prawo odwołania imprezy, zmiany daty i/lub miejsca jej odbywania się, bez wcześniejszego uprzedzenia. W takim przypadku posiadaczowi akredytacji przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.Dział II – W trakcie imprezyUczestnicy X-mas Time mogą przebywać na terenach imprezy od dnia 30 listopada 2019, od godziny 8.00 do dnia 1 grudnia 2019 do godziny 14:00Na terenie X-mas Time przebywać mogą wyłącznie Uczestnicy posiadający uprawniający do udziału w imprezie identyfikator lub opaskę, zwany na potrzeby tego regulaminu zamiennie identyfikatorem lub wejściówką.Identyfikator Uczestnika musi być podpisany i uzupełniony niezwłocznie po wejściu na teren imprezy. Jeśli uczestnik nie zrobi tego, jest to na jego własną odpowiedzialność. W przypadku opaski należy ją niezwłocznie założyć zaraz po jej otrzymaniu w punkcie akredytacyjnym imprezy.Każdy Uczestnik zobowiązany jest nosić identyfikator lub opaskę w widocznym miejscu. W uzasadnionych przypadkach (np. cosplay) dopuszczalne jest schowanie identyfikatora. Uczestnik jest jednak zobowiązany posiadać go cały czas przy sobie oraz okazać na wezwanie Organizatora lub każdego członka obsługi X-mas Time działającego z jego upoważnienia.Wszelkie przypadki uszkodzenia identyfikatora utrudniające lub uniemożliwiające jego dalsze użycie należy zgłaszać do akredytacji celem wydania nowego.W przypadku zagubienia identyfikatora należy zgłosić się do akredytacji celem wykupienia nowej wejściówki. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo wyrobić dla Uczestnika duplikat identyfikatora i tym samym zwolnić Uczestnika z obowiązku wykupienia nowej wejściówki.Osoby niepełnoletnie przebywające na terenie imprezy również w godzinach nocnych (na budynku noclegowym) zobowiązane są okazać przy akredytacji i posiadać przy sobie przez cały czas trwania imprezy wypełnioną poprawnie zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w X-mas Time. Druk zgody dostępny jest na stronie internetowej X-mas Time oraz w punkcie akredytacji Uczestników na terenie imprezy (do wypełnienia przez rodzica).Organizator informuje, że okazanie zgody rodzica/opiekuna opatrzonej sfałszowanym podpisem jest zgodnie art. 270 Kodeksu Karnego Rzeczypospolitej Polskiej przestępstwem, a osoba dopuszczająca się takiego czynu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.Dział III – OrganizatorOrganizator X-mas Time zapewnia Uczestnikom dostęp do punktu medycznego, którego obsługa udzielała będzie niezbędnej pomocy przedmedycznej i medycznej w zakresie przysługujących obsłudze uprawnień i w myśl Art. 162 Kodeksu Karnego Rzeczypospolitej Polskiej.Uczestnicy cierpiący na choroby przewlekłe, alergie i tymczasowe schorzenia podlegające leczeniu farmakologicznemu zobowiązane są do posiadania własnych leków oraz posiadania przy sobie informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, przerywanej choroby oraz ewentualnych utrudnień w leczeniu.W celu ułatwienia udzielenia pomocy, na identyfikatorze uczestnika należy wypełnić dane medyczne lub posiadać odpowiednie zalecenia przy sobie np. w portfelu.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez uczestników X-mas Time. Odpowiedzialność za wszelkie szkody na ciele i mieniu, jak również za szkody wyrządzone na terenie imprezy lub w przestrzeni publicznej ponosi sprawca.Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu X-mas Time każdego Uczestnika niewywiązującego się z nałożonego przez Regulamin obowiązków jak również Uczestników nieprzestrzegających postanowień zawartych w zapisach prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym naciskiem na zapisy Rozdziału XX Kodeksu Karnego Rzeczypospolitej Polskiej.W przypadkach stwarzających taki moralny i prawny imperatyw, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zatrzymania obywatelskiego poprzez czasowe ograniczenie wolności z użyciem środków przymusu bezpośredniego i/lub przekazania Uczestnika w ręce organów ścigania z możliwością przymusowego doprowadzenia.Organizator nie ponosi odpowiedzialności moralnej i prawnej za wszelkie szkody na zdrowiu i mieniu Uczestnika których nie był bezpośrednim, bezsprzecznym sprawcą. W przypadku zaistnienia szkód wynikających z bezpośrednich działań Organizatora, Uczestnik winien dochodzić swych roszczeń na drodze prawnej.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu w dowolnym momencie poprzedzającym rozpoczęcie imprezy, jednak nie później, jak dnia 31.08.2019. O zmianie zapisów Regulaminu Uczestnicy poinformowani zostaną poprzez komunikat na stronie internetowej Organizatora.Organizator informuje, że Regulamin nie ulegnie zmianom po dniu 7 września 2019 jak również w trakcie trwania X-mas Time.Wszelkie zwroty za wejściówki zarezerwowane w przedsprzedaży w sklepie internetowym fundacji zwracane są tylko jeśli informacja o zwrocie była wysłana do 31 sierpnia 2019. Żadne zwroty po tym terminie są niemożliwe.Zwroty z powodu zmian programowych całości lub części opłaty za wejściówkę może nastąpić tylko jeśli owe zmiany miały się do więcej niż 10% programu X-mas Time w ciągu dnia i jeśli organizatorzy nie są w stanie zapewnić atrakcji zastępczych.Dział IV – ObostrzeniaZabronione jest wnoszenie na teren imprezy:Broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji jak również aktywnych (zaopatrzonych w źródło napędowe oraz amunicję) jednostek broni pneumatycznej, replik ASG, wiatrówek, markerów paintballowych i podobnych, jak również przenoszonej osobno amunicji do nich.Broni Funkcjonalnej (zaopatrzonej w krawędź tnącą lub szpic) broni białej.Materiałów Wybuchowych i substancji toksycznych.Organizator może w przypadku konkretnego Uczestnika uchylić ten zakaz. Niezbędne jest przy tym zachowanie najwyższej staranności i poszanowanie wszelkich względów bezpieczeństwa. Brak zastosowania do powyższych zaleceń skutkować będzie usunięciem z terenu imprezy. Odpowiedzialność za wszelkie uszczerbki na zdrowiu powstałe w wyniku zachowania nie należytej staranności i braku poszanowania zasad bezpieczeństwa spoczywa wyłącznie na Uczestniku, względem którego zakaz został uchylonyW przypadku broni oraz mogących mieć zastosowanie jako broń akcesoriów treningowych, sportowych, rekwizytów cosplayowych nie objętych w punkcie 1, dozwolone jest ich wnoszenie i posiadanie, zabronione jednak jest ich dobywanie i używanie w sposób stanowiący zagrożenie dla Uczestników. Do akcesoriów tych zaliczamy, między innymi, sportowe kije baseballowe, bokeny, kije bo/jo, nunchaku, noże treningowe i inne. Ostateczna decyzja w sprawie danej jednostki należy do Organizatora lub działających na jego zlecenie członków obsługi.W przypadku wniesienia na teren imprezy narzędzi niebezpiecznych wymienionych w punkcie 1. uczestnik zobowiązany jest najszybciej jak to możliwe wynieść przedmiot niebezpieczny z terenu imprezy lub zdać go do depozytu Organizatora. Wszelkie przedmioty zdane przez Uczestnika do depozytu odebrane muszą być z niego przed zakończeniem X-mas Time. W przypadku nieodebrania depozytu, przechowywany będzie on przez 14 dni w siedzibie Fundacji, po czym Opisany utylizacji. Opisanyany w punkcie 1. zakaz dobywania może być czasowo uchylony w przypadku danego Uczestnika przez Organizatora lub działających na jego zlecenie członków obsługi. Niezbędne jest przy tym zachowanie najwyższej staranności i poszanowanie wszelkich względów bezpieczeństwa. Brak zastosowania do powyższych zaleceń skutkować będzie usunięciem z terenu imprezy. Odpowiedzialność za wszelkie uszczerbki na zdrowiu powstałe w wyniku zachowania nie należytej staranności i braku poszanowania zasad bezpieczeństwa spoczywa wyłącznie na Uczestniku, względem którego zakaz został uchylony.Zabronione jest kierowanie broni czy jakiegokolwiek innego niebezpiecznego narzędzia w stronę innego Uczestnika X-mas Time w sposób, jaki stwarzać może choćby najmniejsze zagrożenie dla zdrowia lub życia z wyjątkiem sytuacji, gdy Uczestnik udzielił na to wyraźną zgodę. Brak sprzeciwu nie jest tożsamy z wyrażeniem zgody.Uczestnicy X-mas Time zobowiązani są do zachowania czystości i porządku na jego terenie oraz na terenie okalającym teren imprezy.Na terenie X-mas Time spożywanie alkoholu jest bezwzględnie zabronione. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie imprezy. W przypadku wniesienia na teren X-mas Time alkoholu, uczestnik zobowiązany jest najszybciej jak to możliwe zdać go do depozytu Organizatora. Wszelkie przedmioty zdatne do depozytu odebrane muszą być z niego przed zakończeniem X-mas Time. W przypadku nieodebrania depozytu, przechowywany będzie on przez 14 dni w siedzibie Fundacji, po czym ulegnie utylizacji.Zwrot depozytu z punktu 7. nie przysługuje osobom niepełnoletnim. Jednocześnie Organizator przypomina, że kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.W przypadku niedopełnienia obowiązku opisanego w punkcie 7 wniesiony na teren imprezy alkohol ulega bezzwrotnej konfiskacie przez Organizatora.Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren X-mas Time. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych. W przypadku konkretnego Użytkownika, zakaz może być uchylony przez Organizatora. Odpowiedzialność za wszelkie szkody na ciele i mieniu wyrządzone przez zwierzę, jak również za szkody wyrządzone na terenie imprezy lub w przestrzeni publicznej ponosi właściciel.Zabrania się odsprzedawania wejściówek i/lub kupowanie dla osób niepełnoletnich bez wiedzy i zgody opiekunów prawnych.Dział V – Na TerenieNa terenie X-mas Time:Obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W określonych strefach, za zgodą Organizatora, zakaz może być uchylony poprzez wyraźne oznaczenie obszaru jako strefy dla palących.Obowiązuje całkowity zakaz posiadania, rozprowadzania i zażywania wszelkich środków odurzających, psychoaktywnych i psychotropowych, za wyjątkiem leków przepisanych przez lekarza.Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, psychoaktywnych lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu X-mas Time wedle decyzji Organizatora lub współpracownika do podjęcia takiej decyzji upoważnionego.Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na imprezie nie została uzgodniona z Organizatorem X-mas Time, zostaną z terenu imprezy usunięte wraz z rozprowadzającymi je osobami, a reklamowany przedmiot/usługa/lokal itp dostanie fakturę za usługę reklamową wg. cennika organizatora.Na terenie X-mas Time noclegi są dozwolone tylko w wyznaczonych strefach.W wyznaczonych strefach noclegowych obowiązuje cisza nocna – od godz. 24:00 do godz. 6:00. Osoby korzystające ze stref noclegowych proszone są o zachowanie szczególnie wysokiej kultury oraz czystości, także osobistej.Na terenie imprezy zabrania się rozstawiania konstrukcji ruchomych i nieruchomych takich jak: namioty, parawany(*nie dotyczy wystawców lub Uczestników którzy wcześniej taki fakt uzgodnili z organizatorem), zamków, wigwamów, baz rakietowych z powodu utrudnionego zachowania porządku.Zakaz zakładania na terenie oddziałów terenowych imprez/instytucji/grup.Każdy uczestnik X-mas Time zobowiązany jest do traktowania pozostałych uczestników z szacunkiem. Nękanie fizyczne lub słowne, molestowanie seksualne czy inne czyny zabronione mogą skutkować usunięciem z terenu X-mas Time i zgłoszeniem sytuacji do odpowiednich służb.Na terenie imprezy zabroniona jest agitacja polityczna lub religijna, co może skutkować usunięciem z terenu imprezy przez Organizatora.Nagrodami w konkursach imprezy są bony z walutą X-mas Time podlegające wymianie na nagrody w stoisku z nagrodami. Za niewykorzystaną walutę nie przewiduje się rekompensaty.Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Internetowej Organizatora jak również w punkcie akredytacji podczas trwania X-mas Time.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy