แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

คำชี้แจง : กรุณากรอกข้อมูล และ เลือกระดับความพึงพอใจการใช้บริการหน่วยการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ

  (โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆ ของฝ่ายงาน e-Learning มากน้อยเพียงใด

  (โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง)

  2.1 ด้านกระบวนการทำงาน/ขั้นตอนการให้บริการ

  เว็บไซต์เข้าถึงได้สะดวก
  เว็บไซต์มีเมนูที่ใช้งานง่าย
  สัดส่วนหน้าจอมีความเหมาะสมและสวยงาม
  ขนาดและสีของตัวอักษรเหมาะสม
  ข้อมูลบนเว็บไซต์มีความถูกต้อง
  Please enter one response per row
  ความสะดวกในการใช้งานระบบ
  ระบบช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายของการเรียน
  ระบบช่วยให้ท่านเข้าใจในบทเรียน
  ระบบมีเครื่องมือในการใช้งาน (แหล่งข้อมูล และ กิจกรรม) ที่ตรงกับความต้องการของท่าน
  ระบบมีเมนูการใช้งานที่เข้าใจง่าย และสะดวกต่อผู้ใช้งาน
  Please enter one response per row
  เนื้อหาหลักสูตรมีความสอดคล้องและตรงความต้องการ
  ได้รับความรู้ มีความเข้าใจในทักษะปฏิบัติ และนำไปใช้งานได้
  รูปแบบและวิธีการที่ใช้อบรมมีความเหมาะสม
  ผู้เข้าร่วมอบรมมีจำนวนเหมาะสม
  วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่อบรม
  วัสดุ เอกสาร สื่อเทคโนโลยี มีความเหมาะสม
  สถานที่ที่ใช้ในการอบรมสะดวกสบายเหมาะสม
  ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
  Please enter one response per row

  2.2 บุคลากรผู้ให้บริการ

  โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง เพื่อประเมินบุคลากรผู้ให้บริการหน่วยการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
  ให้คำปรึกษา และตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
  ให้บริการด้วยความสุภาพ สะดวก รวดเร็ว กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ
  Please enter one response per row

  2.3 สิ่งอำนวยความสะดวก

  โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง
  ช่องทางติดต่อ ประสานงานกับบุคลากร เช่น โทรศัพท์ อีเมล์
  ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
  ความสะดวกในการประสานงานกับบุคลากร
  Please enter one response per row

  2.4 คุณภาพการให้บริการ

  โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง
  ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว
  ได้รับบริการที่ถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามความต้องการ
  Please enter one response per row

  2.5 ด้านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน

  โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง
  สามารถเข้าถึงระบบที่มีให้บริการของฝ่ายงาน e-Learning ได้จากทุกที่
  สามารถเข้าถึงระบบที่มีให้บริการของฝ่ายงาน e-Learning ได้อย่างรวดเร็วด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ต
  ความสะดวกในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

  This is a required question