แบบสอบถามความพึงพอใจต่อฐานข้อมูล ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของสถาบันการศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
ภายใต้การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสื่อสารและฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแบบตลอดชีวิตของสถาบันการศึกษา จ.นครศรีธรรมราช

คณะผู้วิจัย
ดร.เมธาวี จำเนียร ผศ.กรกฎ จำเนียร และ อ.ศศิพัชร บุญขวัญ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
E-mail: methawee_kae@nstru.ac.th, 089 5986934

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
ช่วงอายุ *
อาชีพ *
ภูมิลำเนา *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบฐานข้อมูล
1.ด้านประสิทธิภาพของระบบ
1=ควรปรับปรุง, 2=พอใช้, 3=ปานกลาง, 4=ดี, 5=ดีมาก
1.1 ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
1.2 ความถูกต้องของเนื้อหาที่นำเสนอ *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
1.3 ความน่าสนใจของเนื้อหาที่นำเสนอ *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
1.4 ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
1.5 ความง่ายของการใช้งานของระบบ *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
2.ด้านการออกแบบ
1=ควรปรับปรุง, 2=พอใช้, 3=ปานกลาง, 4=ดี, 5=ดีมาก
2.1 ความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจของหน้าโฮมเพจ *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
2.2 การจัดวางรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
2.3 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
2.4 ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่าง ๆ *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
2.5 ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลฯ เป็นทางการ ตรงประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
3.ด้านการนำไปใช้ประโยชน์
1=ควรปรับปรุง, 2=พอใช้, 3=ปานกลาง, 4=ดี, 5=ดีมาก
3.1 ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
3.2 เกิดความตระหนักถึงความสำคัญและรู้สึกภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
3.3 สามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้และต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/ แนวทางการปรับปรุง/ สิ่งที่คาดหวัง
Your answer
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service