แบบสอบถาม Online ผู้รับบริการ สำนักงานประกันสังคม
โครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2566
Sign in to Google to save your progress. Learn more

1.สถานะของท่าน

*
2.ความพึงพอใจในภาพรวมจากสำนักงานประกันสังคมในงานบริการต่อไปนี้ ท่านพึงพอใจระดับใด
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
1. ภาพรวม การให้บริการของเจ้าหน้าที่
2. ภาพรวม กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ
3. ภาพรวม สิ่งอำนวยความสะดวก
4. ภาพรวม ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
5. ภาพรวม คุณภาพของการให้บริการ
Clear selection
3.รายละเอียความต้องการและความคาดหวังของท่านที่มีต่อสำนักงานประกันสังคม
4.กรณีเคยพบปัญหาในงานบริการ กรุณายกตัวอย่าง
5.ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงบริการของหน่วยบริการสำนักงานประกันสังคม
6.ท่่านคิดว่า ตัวท่านรับรู้สิทธิประโยชน์ต่อไปนี้ หรือไม่
รับรู้
ไม่รับรู้
1. ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย (ไม่เนื่องจากการทำงาน)
2. บริการทันตกรรม
3. คลอดบุตร
4. ทุพพลภาพ
5. เสียชีวิต
6. เงินสงเคราะห์บุตร
7. ชราภาพ
8. ว่างงาน
Clear selection

7.หากท่านเคยติดต่อสำนักงานประกันสังคมผ่านช่องทางต่อไปนี้ อยากทราบว่าท่านพึงพอใจในผลลัพธ์การสื่อสารผ่านช่องทางดังกล่าวเพียงใด

พอใจมากที่สุด 5
พอใจมาก 4
พอใจปานกลาง 3
พอใจน้อย 2
พอใจน้อยที่สุด 1
1. เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม
2. Facebook ของสำนักงานประกันสังคม
3. Mobile Application (SSO CONNECT)
4. ศูนย์บริการข้อมูล Call Center 1506
5. เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม
6. เครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40
7. การเผยแพร่ข้อมูลผ่านหลายช่องทาง เช่น โทรทัศน์วิทยุ YouTube/Facebook /Line
Clear selection
ช่องทางสื่อสารที่ท่านให้คะแนนความพึงพอใจ 3 หรือ 2 หรือ 1 ทำไมท่านจึงรู้สึกพึงพอใจน้อย (3 2 1) 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การรับรู้ข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสาร
8.ความเชื่อมั่นที่มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานประกันสังคม
เชื่อมั่นมากที่สุด 5
เชื่อมั่นมาก 4
เชื่อมั่นปานกลาง 3
เชื่อมั่นน้อย 2
เชื่อมั่นน้อยที่สุด 1
1. สำนักงานประกันสังคมให้บริการผู้ประกันตน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
2. สำนักงานประกันสังคมดูแลและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนอย่าง
3. สำนักงานประกันสังคมรับฟังปัญหา ข้อร้องเรียนของผู้ประกันตนและเร่งแก้ไข
4. สำนักงานประกันสังคมบริหารเงินกองทุนประกันสังคมอย่างโปร่งใส
5. สำนักงานประกันสังคมให้บริการผู้ประกันตนด้วยความโปร่งใส ปราศจากทุจริต
6. สำนักงานประกันสังคมเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ผู้ประกันตนทราบอย่างโปร่งใส
Clear selection

9.ความผูกพันของผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานประกันสังคม

มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
น้อย 2
น้อยที่สุด 1
1. แม้ท่านมีสิทธิออกจากการเป็นผู้ประกันตน แต่ท่านยังต้องการเป็นผู้ประกันตนต่อไป
2. ท่านต้องการร่วมเป็นเครือข่ายกับสำนักงานฯ ในการดำเนินงานประกันสังคม
3. ท่านต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็นกับสำนักงานประกันสังคม
4. ท่านพร้อมแสดงความคิดเห็น เชิงบวก ที่มีต่อสำนักงานประกันสังคมให้บุคคลอื่นทราบ
5. ท่านพร้อมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะกับสำนักงานประกันสังคมนำไปปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น
6. ท่านปรารถนาให้สำนักงานประกันสังคมเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy