แบบตอบรับการเข้าร่วมปฐมนิเทศน์
สำหรับทีมที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
โดยทางโครงการฯ กำหนดสิทธิ์ให้ทีมผู้พัฒนาผลงาน เข้าร่วมการปฐมนิเทศน์ในวันที่ 7-9 เม.ย. 2559
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปุทมธานี
ได้จำนวน 3 ท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านเท่านั้น
ดังนั้น ขอให้หัวหน้าทีมผู้พัฒนาผลงาน กรอกแบบตอบรับดังนี้
ก) กรณีตอบยืนยันการเข้าร่วมฯ ให้กรอกแบบตอบรับให้ครบทั้ง 7 ข้อ
ข) กรณีสละสิทธิ์การเข้าร่วมฯ ให้กรอบแบบตอบรับในข้อที่ 1-5 เท่านั้น
1. การยืนยันการเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 *
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ รบกวนเข้าอ่านรายละเอียดและข้อกำหนดของการเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://fic.nectec.or.th/newseed2016_Provision
2. รหัสโครงการ *
กรุณากรอกรหัสโครงการ/โครงงาน ของ NSC/YSC/YECC
Your answer
3. ชื่อโครงการ/โครงงาน *
Your answer
4. ข้อมูลหัวหน้าทีมผู้พัฒนาโครงการ/โครงงาน
กรุณากรอกข้อมูลข้องหัวหน้าทีมผู้พัฒนาโครงการ/โครงงาน พร้อมด้วยข้อมูลของช่องทางการติดต่อที่สะดวกที่สุด
4.1 ชื่อ-สกุล *
Your answer
4.2 ชื่อเล่น *
Your answer
4.3 ชื่อสถาบันการศึกษาที่สังกัด *
Your answer
4.4 eMail *
Your answer
4.5 เบอร์โทรศ้พท์เคลื่อนที่ *
Your answer
5. ข้อมูลทีมผู้ร่วมพัฒนาผลงาน ที่จะเข้าร่วมการปฐมนิเทศ
กำหนดสิทธิ์ให้ทีมผู้พัฒนาเข้าร่วมได้อีก 2 ท่าน รวมหัวหน้าทีมแล้ว ผู้พัฒนาแต่ละทีมจะเข้าร่วมได้ทั้งหมด 3 ท่านเท่านั้น
5.1 รายชื่อผู้ร่วมพัฒนาที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ คนที่ 1
ระบุชื่อ-สกุล ชื่อเล่น สถาบันการศึกษา eMail และเบอร์มือถือ ของผู้ที่จะเดินทางเข้าร่วมการปฐมนิเทศอีก 2 ท่าน กรณี ไม่มีผู้ร่วมพัฒนาเพิ่ม หรือมีหัวหน้าทีมเท่านั้นที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศได้ ไม่ต้องกรอกข้อนี้
Your answer
5.2 รายชื่อผู้ร่วมพัฒนาที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ คนที่ 2
ระบุชื่อ-สกุล ชื่อเล่น สถาบันการศึกษา eMail และเบอร์มือถือ ของผู้ที่จะเดินทางเข้าร่วมการปฐมนิเทศอีก 2 ท่าน กรณี ไม่มีผู้ร่วมพัฒนาเพิ่ม หรือมีหัวหน้าทีมเท่านั้นที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศได้ ไม่ต้องกรอกข้อนี้
Your answer
5.3 การยืนยันการเข้าร่วมปฐมนิเทศของอาจารย์ที่ปรึกษา *
5.3 (1) รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ *
ฺ์ระบุชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อเล่น สถาบันการศึกษา eMail และเบอร์มือถือ ของอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะเดินทางเข้าร่วมการปฐมนิเทศ โดยให้สิทธิ์ อาจารย์ทีปรึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศได้เพียง 1 ท่านเท่านั้น (กรณ๊พักค้างคืนกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา แต่หากประสงค์ไปกลับ สามารถมาได้มากกว่า 1 ท่าน)
Your answer
6. หนังสือแจ้งสถาบันการศึกษาที่สังกัดอย่างเป็นทางการ
7. จากข้อ 6. กรุณาระบุตำแหน่งของผู้บริหารภายในสถาบันการศึกษาที่ต้องการให้ทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ
อาทิ อธิการบดี / ผู้อำนวยการ / คณะบดี... / หัวหน้าภาควิชา... ตามด้วยชื่อของสถาบันการศึกษา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms