แบบประเมินความพึงพอใจของผู้สมัครที่มีต่อการให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  Section title

  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้สมัครที่มีต่อการให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้สมัครที่มีต่อการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

  เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

  5 หมายถึง ดีเยี่ยม/4 หมายถึง ดีมาก/3 หมายถึง ดี/2 หมายถึง พอใช้/1 หมายถึง ปรับปรุง

  ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

  ระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่
  ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่
  การดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร/ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
  การชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร
  การตรวจสอบสถานะ/ข้อมูลภายหลังการสมัคร
  การใช้งานระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
  ความพึงพอใจต่อระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
  Please enter one response per row
  This is a required question

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

  This is a required question